Dorpsraad in Pierenbode oktober 2019

Steensel weer één dorp

Op maandagavond 2 september jongstleden is de leidraad “Steensel weer één dorp” aangeboden aan wethouder Steven Kraaijeveld tijdens een bijeenkomst in de Höllekes. De leidraad is in vier avonden door de deelnemers van de werkgroep “Steensel weer één dorp” onder begeleiding van de gemeente opgesteld. In deze leidraad zijn vanuit verschillende invalshoeken de succesfactoren om Steensel weer één dorp te maken opgenomen.

Ook is een overzicht opgesteld van de technische kaders en de ambities voor Steensel. De leidraad en de technische kaders vullen elkaar goed aan. Beide documenten zijn te vinden via www.eersel.nl/steenselweereendorp en www.dorpsraadsteensel.nl. Maandagavond na de presentatie is de werkgroep op basis van de leidraad verder gegaan met het proces om een globaal inrichtingsplan voor de Eindhovenseweg op te stellen. Deze workshops zullen ook nog in oktober doorgaan. Vervolgens zal gestart gaan worden met de werkgroep van de Frans van Nunenstraat.

Visieplan

De wijzigingen zijn inmiddels allemaal verwerkt. Op maandag 23 september komt burgemeester Wouters kennis maken met de dorpsraad en zal het definitieve visieplan aan hem aangeboden worden. Het visieplan staat dan ook integraal op onze website. Als uitvloeisel van het visieplan hebben we een actielijst opgezet waarin de activiteiten in de tijd zijn uitgezet. Deze actielijst zal ook op de website komen te staan. Eind van het jaar volgt nog een openbare dorpsraadvergadering waarin we dit visieplan gaan toelichten. De datum voor deze vergadering volgt nog.

AiREAS-project

Bij de Höllekes is de meetapparatuur opgehangen van het AiREAS-project. In alle kernen van de gemeente Eersel kan vanaf nu de luchtkwaliteit en de geluidshinder gemeten worden. Er is een centrale werkgroep in Eersel die nu de data gaat analyseren. Het is de verwachting dat eind 2019 de eerste resultaten getoond kunnen worden. Het is belangrijk dat verschillende data met elkaar gecombineerd wordt om een duidelijk beeld te kunnen vormen wat eventuele oorzaken zijn van een verslechterde luchtkwaliteit of geluidshinder.

Dorpen maken het verschil

Ieder dorp van onze gemeente is anders en iedere inwoner voelt zich vooral verbonden met zijn/haar eigen dorp om welke reden dan ook. En dat is precies waar ‘Dorpen maken het verschil’ om draait. Het versterken van de kracht van een dorp met mooie initiatieven waar juist dat dorp behoefte aan heeft. Ieder dorp is immers anders en kent een andere dynamiek.

Het programma “dorpen maken het verschil” maakt initiatieven mogelijk die er in een dorp zijn die de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp vergroten. Want wie weet beter wat het dorp nodig heeft dan de inwoners zelf? In deze Pierenbode staat een uitnodiging van de gemeente om nieuwe initiatieven te verzamelen. Aanmelden kan via info@eersel.nl t.a.v Arian Wouters. Heb je dus een goed initiatief kom dan zeker op maandag 7 oktober om 20.00 uur naar de Höllekes.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.