Dorpsraad in Pierenbode december 2019

Openbare dorpsraadvergadering

Op maandag 13 januari 2020 zal er weer een openbare dorpsraadvergadering gehouden worden om 20.00 uur in de Höllekes. Er staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda. We starten met een toelichting op het visieplan. In een presentatie zullen de belangrijkste onderdelen van het plan besproken worden. Er zal volop ruimte zijn voor het stellen van vragen en het inbrengen van goede Ideeën. Tijdens het tweede gedeelte van de avond wordt een terugblik gegeven over de voortgang van het project ‘Steensel weer één dorp’. De leidraad voor het gehele project zal getoond en besproken worden evenals het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. Tevens zal vooruitgeblikt worden op werkgroepen van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg die in januari van start gaan.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode staat een stuk geschreven door de gemeente Eersel over het project ‘Steensel weer één dorp’. Eind november is het inrichtingsplan Eindhovenseweg gepresenteerd. Een papieren versie van dit plan komt te hangen in de Höllekes. Het plan is voor iedereen te downloaden op de website: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site treft u ook alle andere documenten aan zoals de leidraad van het project en de bijbehorende technische uitganspunten. In het artikel van de gemeente kunt u lezen dat de gemeente Eersel heeft besloten om de werkgroep van de Frans van Nunenstraat niet eind november maar in januari op de starten. In het artikel van de gemeente treft u de nieuwe data aan.

Hierbij willen we nogmaals een beroep doen aan alle inwoners die wonen of betrokken zijn bij de straten (Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg) om zich aan te melden voor de betreffende werkgroepen. Nu hebt u de gelegenheid om mee te denken en mee te praten over de inrichting. Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep dan kan dit ook via de site: www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het project. Maandelijks krijgt een u dan een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Documenten en plannen die gereed zijn, krijgt u als eerste te zien. We merken dat nog maar een beperkt aantal inwoners geabonneerd is op deze nieuwsbrief. Wij willen u aanraden om u zo snel mogelijk aan te melden zodat u niets hoeft te missen. De spreekwoordelijk trein is inmiddels aan het rijden. Nu is de gelegenheid om in te stappen en mee te doen.

Kerk

Net als alle inwoners van Steensel heeft ook de Dorpsraad in de krant moeten lezen dat de kerk in Steensel (net als die van Duizel en Knegsel) dicht zal gaan. In het visieplan hebben we met deze mogelijkheid al wel rekening gehouden. In het plan hebben we aangegeven dat we de kerk heel graag een openbare herbestemming willen geven. Ook hebben we aangegeven dat het cultureel erfgoed zoals de beelden in de kerk en bijvoorbeeld het houtsnijwerk van Frans van den Boomen in Steensel dienen te blijven. In het visieplan hebben we het idee geopperd om van de kerk een nieuw dorpshuis te ontwikkelen inclusief een kapel. De parochie spreekt momenteel over een tijdelijke kapelfunctie, maar wij zouden graag een langdurige kapelfunctie op een gedeelte van het gebouw willen hebben. Hierdoor kan de Luciaverering (hoe klein wellicht op dit moment) ook na meer dan 500 jaar in Steensel blijven bestaan. Tevens bieden we de huidige kerkbezoekers nog de mogelijkheid om samen te komen om te bidden, te zingen en misschien wel het meest belangrijke om elkaar nog te blijven ontmoeten. Inmiddels zijn er al diverse gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen zoals het parochiebestuur, de gemeente, de Dorpsraad en Stichting de Höllekes. Deze partijen hebben aangegeven om serieus onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de kerk eigendom is van het bisdom. Ook het parochiebestuur kan slechts een advies geven. Uiteindelijk beslist het bisdom. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat een goed ontwikkeld en breed gedragen plan niet serieus in overweging zal worden genomen.

Kandidaat-leden

Naar aanleiding van de feedback die we gekregen hebben op het visieplan, hebben we besloten om de Dorpsraad uit te breiden met twee nieuwe leden. Volgens de feedbackgroep was er wat weinig aandacht voor de Steenselse jeugd in het plan. We hebben Susanne Vonk bereid gevonden om dit onderwerp op te gaan pakken. Het visieplan hebben we inmiddels ook uitgebreid met dit onderwerp. Susanne gaat de contacten onderhouden met onder andere de school, jeugdvakantiewerk en verenigingen met jeugdleden (zoals onze sportverenigingen en de scouting). Daarnaast is Lenie Meurs gestart als secretaris van de Dorpsraad. Lenie gaat het mailverkeer onderhouden, stelt de notulen van de vergaderingen op en zorgt ervoor dat acties binnen de Dorpsraad opgevolgd worden. Beide dames zijn momenteel nog kandidaat-lid en zullen tijdens de openbare dorpsraadvergadering voorgesteld worden. Zoals de statuten voorschrijven zullen we dan toestemming vragen om Susanne en Lenie toe te laten treden tot de Dorpsraad.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Naast informatie over de verschillende werkgroepen van de Dorpsraad, zijn ook alle documenten zoals presentaties en plannen op deze site te vinden. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com.