Alternatieve 4 mei herdenking

Bij de Luciatoren waar we eigenlijk om 20.00 uur twee minuten stil zouden zijn, ligt een gedenkplaat met de tekst: Lux aeterna luceat eis. Dit betekent: het eeuwige licht verlichtte hen. De tekst is ontleend aan het Latijnse lied dat bij het afscheid van een overledene wordt gezongen.

Licht en Steensel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al vele eeuwen zorgt de heilige Lucia voor het schijnen van licht in donkere tijden. Het is tevens een mooie Kempische traditie om een kaarsje aan te steken voor een overledene. Deze twee zaken willen wij graag met elkaar verbinden.

Het was onze bedoeling om bij de gemeentelijke 4 mei herdenking in Steensel iedereen bij binnenkomst in de kerk een kaarsje aan te bieden. Na de herdenking van 20.00 uur zou dit kaarsje dan aangestoken kunnen worden bij ons oorlogsmonument. Mensen zouden het kaarsje ook mee naar huis kunnen nemen om thuis te herdenken. Helaas gaat deze 4 mei herdenking vanwege de Coronamaatregelen niet door.

We hebben gekozen om het licht te gaan gebruiken voor een alternatieve 4 mei herdenking. Met het licht willen we allen herdenken die vielen voor onze vrijheid hier en in den vreemde. Zeker nu we niet samen mogen komen kan het licht zorgen voor verbondenheid met elkaar.

Op 4 mei zullen om 19.45 uur de klokken gaan luiden in alle kerkdorpen van de gemeente Eersel. We willen aan iedereen vragen of ze dan een kaars of meerdere kaarsen willen aansteken, zodat deze om acht uur branden.  Dit kunnen kaarsen zijn die voor het raam gezet worden, maar het mogen natuurlijk ook windlichten of fakkels zijn die in de voortuin branden.

Om 20.00 uur tijdens de twee minuten stilte hoeven we dan alleen maar naar buiten te kijken om met elkaar verbonden te zijn. Ook onze senioren kunnen op deze wijze actief meedoen aan de herdenking.

Verder wordt aan iedereen gevraagd om op 4 mei vanaf 10.00 uur de vlag halfstok te hangen en op 5 mei de gehele dag de vlag uit te hangen. Bij de Luciatoren zal er ook gevlagd worden en zal een bloemstuk namens de gemeente komen te liggen.

Verder willen wij iedereen uitnodigen om op 4 of 5 mei een wandeling door het dorp te maken en even stil te staan bij het oorlogsmonument aan de voet van de Luciatoren. We willen u vragen of u een paar bloemen uit eigen tuin mee wilt brengen om bij het monument neer te leggen. Natuurlijk dient u hier ook gepaste afstand van elkaar te houden.

Het is 75 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Laten we onder de bijzondere omstandigheden waarin we nu verkeren vooral hen herdenken aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden.  

Digitale inloopavond Steensel weer één dorp

Contactmogelijkheden Steensel weer één dorp tijdens de Coronacrisis
 
De Inloopavond Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1 van 23 maart jl. is vanwege de maatregelen voor het Coronavirus niet doorgegaan. Het Voorlopige Ontwerp en de 3D visualisatie van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg is via de webpagina www.eersel.nl/steenselweereendorp in te zien. Daarnaast zoeken we andere manieren om de voortgang, vragen en opmerkingen over het project Steensel weer één dorp met inwoners te communiceren.

Digitale inloopavond Voorlopige Ontwerp

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een digitale inloopavond Voorlopige Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1. Daarmee willen we de informatie die we tijdens de openbare inloopavond van 23 maart zouden delen nu digitaal communiceren. Dat kan via korte filmpjes, uitleg over belangrijke thema’s in het ontwerp, zoals verkeersveiligheid en de mogelijkheid voor inwoners om te reageren op het ontwerp.
We spreken over één avond, maar door de digitale mogelijkheden en een duwtje in de rug door de Coronamaatregelen, is het eigenlijk een inloopavond die voor iedereen twee weken lang 24 uur per dag beschikbaar is om in te zien en te reageren. Na de twee weken sluiten we de reactieformulieren en gaan we de vragen beantwoorden. Die antwoorden worden dan op korte termijn via de webpagina gedeeld. Als deze digitale inloopavond voorbereid is, krijgt iedereen daarvan een persoonlijke uitnodiging.
 
Inloopspreekuur ter plaatse

Een andere manier is een inloopspreekuur maandagochtend in Steensel. De projectleider Frank van Meurs loopt dan in de straten van fase 1 rond, zodat iedereen hem kan aanspreken. Uiteraard kan dat niet allemaal tegelijkertijd, maar het is mogelijk om de meeste vragen kort te beantwoorden en eventueel ter plekke te kijken. Als het niet mogelijk is direct een antwoord te geven, nemen we op een later tijdstip telefonisch of via de mail contact op.
We hopen dat op deze manier iedereen de gelegenheid en vooral de ruimte krijgt om vragen aan de projectleider te stellen. De Coronamaatregelen gelden nog steeds en we vragen aan iedereen om afstand te houden, geduld en respect te hebben.
 
De maandagen dat de projectleider Frank van Meurs aanwezig is zijn voorlopig:

 • 27 april (Koningsdag)
 • 11 mei
 • 25 mei 

Voor alle data geldt maandagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur in de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg te Steensel. Hij is te herkennen aan een oranje veiligheidsvestje en is met zijn 2 m lengte niet te missen.

Meetnet luchtkwaliteit & geluid Eersel

Meetnet luchtkwaliteit & geluid in Eersel levert eerste resultaten op

Sinds de zomer van 2019 heeft een samenwerkingsverband van de coöperatie AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de gemeente Eersel negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel geïnstalleerd. Op deze locaties wordt de luchtkwaliteit en het geluidsniveau gemeten. Aan het einde van 2019 kwamen hier nog verschillende mobiele meetpunten voor luchtkwaliteit bij. Inmiddels worden de eerste resultaten geanalyseerd.

Inzicht in luchtkwaliteit en geluid

Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is gestart om inzicht te krijgen in de blootstelling van onze inwoners aan fijnstof, koolstofdioxide en geluid. Er zijn vele bronnen te onderscheiden van deze stoffen en geluid. Het meetnet richt zich met name op de bronnen luchtvaart (Eindhoven Airport) en mobiliteit (A67 en provinciale wegen). De uitkomsten van het meetnet geven ons vooral inzicht of de metingen overeenkomen met de situatie zoals die volgens de berekeningen is. 

Technische uitdaging

Het meetnet in de gemeente Eersel is een van de eerste in zijn soort. Jean-Paul Close van AiREAS: “Het meten van luchtkwaliteit en geluid vanuit het perspectief van gezondheid van inwoners vraagt om creativiteit in het gebruik van technieken en de analyse van meetgegevens. In Eersel krijgen we dit met een flinke dosis burgerparticipatie voor elkaar. Hét voorbeeld voor een ontwikkeling die later dit jaar in heel Zuidoost-Brabant zijn uitwerking gaat krijgen”.

Oprichting werkgroep analyse

Om de meetgegevens te voorzien van lokale context en duiding is er een werkgroep analyse opgericht. Inwoners met een technische achtergrond (vanuit iedere dorpskern van de gemeente), een onderzoeker van de GGD en de leverancier van de sensoren nemen deel aan deze werkgroep. Voorzitter van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport & Meten Cees Beemer: “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om daadwerkelijk iets over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen. De eerste analyses laten zien dat er op een aantal plekken door heel lokale bronnen hoge concentraties fijnstof worden waargenomen. Over het algemeen zitten we in de gemeente Eersel tegen de wettelijk toegestane normen aan. Door het enthousiasme van bewoners uit de dorpen van Eersel heeft het project een flinke voortuitgang geboekt”.

Meetgegevens voor iedereen

Wethouder Eric Beex: “Ik geniet ervan om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij het meetnet. Van technische vrijwilligers die de meetlocaties hebben geplaatst tot leden van de werkgroep analyse die diep in de meetgegevens duiken en de postbode die met een mobiel meetpunt door het dorp fietst”. Iedereen die geïnteresseerd is in de meetgegevens kan deze binnenkort per dag bekijken via de website van de gemeente Eersel. Aan deze dienstverlening wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Vanuit de Dorpsraad Steensel zijn Peter van den Berk en Patrik Bierens leden van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport. Peter heeft het mobiele kastje om in Steensel te meten. De centrale meetapparatuur hangt bij de ingang van De Höllekes.

Dodenherdenking 4 mei 2020

Bevrijdingsmonument Steensel, gelegen bij de ingang Luciatoren

De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2020 van de gemeente Eersel zal in Steensel plaats vinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige muziek van onze fanfare. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.

Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige optocht naar de Luciatoren waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen, het Wilhelmus zal klinken en nog enkele korte toespraken worden gehouden. In defilé lopen we dan naar het oorlogsmonument op het kerkhof waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen vanaf 18.00 uur.

Presentatie Openbare Dorpsraadsvergadering 13 januari 2020

De openbare dorpsraadvergadering van maandag 13 januari jongstleden is erg goed bezocht. We hebben zelfs nog extra stoelen bij moeten zetten om iedereen van een zitplaats te voorzien. Fijn om te constateren dat zoveel dorpsbewoners betrokken zijn bij hetgeen er in onze gemeenschap speelt.

Via onderstaande link is de presentatie van deze bijeenkomst te downloaden:

Presentatie Openbare Dorpsraadsvergadering 13 januari 2020

Visieplan te downloaden

Het visieplan vormt de leidraad om van Steensel weer één dorp te maken. Het doel is om concrete acties te definiëren, zodat deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden door inwoners van Steensel, ondernemers, verenigingen en de gemeente Eersel.

Het visieplan is gebaseerd op eerdere dorpsontwikkelingsplannen (zoals het IDOP uit 2009). Vervolgens is het visieplan gedeeld met een zestigtal betrokken inwoners uit Steensel. Hierbij is gepoogd om een goede afspiegeling van de Steenselse samenleving te benaderen. De opmerkingen vanuit deze groep zijn verwerkt in dit document.

Het visieplan is via onderstaande links te downloaden:

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00

Brief Dorpsraad nav het voornemen om kerk in Steensel te sluiten

De Dorpsraad Steensel heeft een brief gestuurd naar het parochiebestuur van R.K. Parochie Sint-Willibrordus in Eersel naar aanleiding van het voornemen om de kerk in Steensel te sluiten.

Hierbij hebben we aangegeven dat de inwoners van Steensel het belangrijk vinden dat de kerk een publiek maatschappelijke herbestemming krijgt. In ons visieplan geven wij aan dat het goed mogelijk is om een dorpshuis in combinatie met een gebedshuis te ontwikkelen. Het kerkplein kan dan uitgroeien tot het nieuwe dorpshart van Steensel.

Tevens hebben we aangegeven dat het kerkelijk erfgoed in Steensel dient te blijven. We hebben voorgesteld om een permanente kapelfunctie op een gedeelte van het gebouw in te stellen. Op dat moment kunnen de kunstvoorwerpen tentoongesteld blijven worden, kunnen inwoners van Steensel nog hun geloof in het eigen dorp kunnen belijden en kunnen we ook na 600 jaar nog pelgrims naar Sint-Lucia ontvangen.

De brief is te downloaden via deze link: Brief parochiebestuur

Inrichtingsplan Eindhovenseweg gereed

Inrichtingsplan Eindhovenseweg

De werkgroep Eindhovenseweg heeft tijdens de bijeenkomst van 21 oktober de laatste aanvullingen meegegeven op het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. De aanvullingen zijn door de gemeente verwerkt tot een definitief inrichtingsplan. Het inrichtingsplan geeft een compleet beeld van de toekomstige inrichting van de Eindhovenseweg. Tijdens de ontwerpfase wordt dit plan verder uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn hiermee vastgesteld.

De inrichtingsvisie van de bewoners van de Eindhovenseweg is tot stond gekomen door gezamenlijk de punten uit de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ concreet een plekje te geven in de Eindhovenseweg. Deze punten zijn door de werkgroep getoetst aan alle mogelijke inrichtingsvarianten. Uiteindelijk werden 2 inrichtingsvarianten het best beoordeeld. De voor- en nadelen van deze 2 varianten zijn in een nieuwe werksessie uitvoerig besproken met de werkgroep waarbij ook enkele raadsleden kort aanwezig waren. De werkgroep heeft uiteindelijk met grote meerderheid 1 variant gekozen. Deze variant is in de laatste werksessie verder aangescherpt tot het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Het inrichtingsplan is continue door de gemeente getoetst op de technische kaders en ambities en voldoet aan onze randvoorwaarden.

Ben je benieuwd naar het resultaat? Kijk op www.eersel.nl/steenselweereendorp. Hier vind je ook de eerder opgeleverde leidraad ‘Steensel weer één dorp’.

Vervolg Steensel weer één dorp

De werkgroepen Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg gaan vanaf januari een eigen inrichtingsplan opstellen. Deze inrichtingsplannen worden getoetst aan de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ en het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Uitvoering bodemonderzoek

Eind november tot begin december zal de firma Bodex het bodemonderzoek in de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg uitvoeren. Met het bodemonderzoek kunnen we de kwaliteit van de vrijkomende grond en wegfundering bepalen. We verwachten geen ernstige vervuilingen.  Een bodemonderzoek is gewoon vereist voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden straks bij het vervangen van de riolering. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 personen met een handboor het zijn dus geen grootschalige werkzaamheden. De overlast die kan ontstaan door de uitvoering van het bodemonderzoek is daarmee beperkt.

Aanmelden nieuwsbrief

De gemeente communiceert regelmatig over de voortgang van het project ‘Steensel weer één dorp’ via diverse kanalen, bv De Hint, Facebook, website etc. Wilt u volledig op de hoogte zijn van de voortgang van het project Steensel dan adviseren we u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met de laatste informatie over het project ‘Steensel weer één dorp’. Inwoners die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Start werkgroepen januari 2020

We willen nogmaals uw aandacht vragen voor de aanpassing van de datums van de werkgroepen. Gezien het positieve verloop van het proces in de werkgroepen ‘Steensel weer één dorp’ en de Eindhovenseweg heeft de gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg eerder te laten plaatsvinden. De werksessies vinden parallel plaats met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat + Heuveleind

 • maandagavond 6 januari 2020
 • maandagavond 27 januari 2020
 • maandagavond 17 februari 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat

 • woensdagavond 15 januari 2020
 • maandagavond 3 februari 2020
 • maandagavond 2 maart 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Joseph Schulteweg

 • maandagavond 20 januari 2020
 • maandagavond 10 februari 2020
 • maandagavond 9 maart 2020

Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur

Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van harte welkom en kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Project Steensel weer 1 dorp

De afgelopen maanden is de werkgroep Eindhovenseweg druk bezig geweest met het opstellen van de inrichtingsvisie voor de Eindhovenseweg. Om het proces en de inspraak van de bewoners goed vorm te geven heeft de gemeente gekozen om meer werksessies te plannen om tot een goed resultaat te komen.

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en zal naar verwachting in de week van 11 november het definitieve inrichtingsplan Eindhovenseweg officieel openbaar worden gemaakt via www.eersel.nl/steenselweereendorp en via de nieuwsbrief Steensel weer één dorp. Het inrichtingsplan kunt u dan via de website bekijken.

Als het inrichtingsplan definitief is kan de werkgroep Frans van Nunenstraat starten met het inrichtingsplan en ontwerp van hun straat.

De eerder genoemde datums van de werksessies zijn daardoor niet meer haalbaar en worden verschoven naar november, december en januari 2020.

De gemeente vindt het niet wenselijk om het proces van de werkgroep Frans van Nunenstraat te onderbreken tijdens de Kerstvakantie. Daarom is gekozen om alle werksessies te verplaatsen naar januari 2020. Daarmee komen de huidige datums van de werkgroep Frans van Nunenstraat te vervallen en is er aankomende maandag dan ook geen werksessie.

Gezien het positieve verloop van het proces in de werkgroepen Steensel weer één dorp en de Eindhovenseweg heeft de gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg eerder te laten plaats vinden. De werksessie vinden parallel plaats met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.

Datums werksessies

Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat + Heuveleind

•             maandagavond 6 januari 2020

•             maandagavond 27 januari 2020

•             maandagavond 17 februari 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat

•             woensdaavond 15 januari 2020

•             maandagavond 3 februari 2020

•             maandagavond 2 maart 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Josep Schulteweg

•             maandagavond 20 januari 2020

•             maandagavond 10 februari 2020

•             maandagavond 9 maart 2020

Iedereen die zich al heeft aangemeld voor de werkgroepen hoeft niks te doen en is welkom op de genoemde datums. Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van harte welkom en kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Voorlopige planning

Inloopavond Voorlopig ontwerp Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg op 23 maart 2020 in De Höllekes van 19:00 tot 22:00 uur

Overige werkgroepen

Jan Hagelaersweg, Sinte Lucijweg, Kerkdreef, Doornbocht en de Korte en Lange Reen (fase 2): medio augustus 2020

Eindhovenseweg (fase 3): medio augustus 2021

Bevrijdingsmonument Steensel

Op 19 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat Steensel werd bevrijd door de 53rd Welsh Division. Ter gelegenheid daarvan heeft het Stinsels Archief op deze dag een monument opgericht om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken. Het monument staat bij de ingang van de Luciatoren, direct naast het toegangshek.

Het monument bestaat uit een tweetal marmeren platen omgeven door natuurstenen. Op de liggende dekplaat staat de volgende tekst:

“Steensel bevrijd, 19 september 1944 door 53rd Welsh Division” (met het logo van deze divisie). Direct daaronder staat de Engelse tekst: “To those who deserve to be eternally remembered”. Dit is een tekst die de Welsh Division zelf geplaatst heeft op het herdenkingsmonument voor hun gevallen kameraden in Den Bosch.

Met de tekst op de andere plaquette die in het muurtje is verwerkt, willen we alle slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die hebben gestreden voor onze vrijheid op buitenlandse missies. Op deze tweede marmeren plaat staat de tekst:

“Ter nagedachtenis aan allen die vielen voor onze vrijheid, hier en in den vreemde. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden”. Deze laatste regel is de vertaling van de Engelse tekst die op de dekplaat staat.

Vanaf nu willen we ieder jaar in Steensel op 19 september stil staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We willen de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken en tevens vieren dat we in vrijheid mogen en kunnen leven. Dit zullen we ook op 4 en 5 mei doen tijdens de landelijke Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Tijdens deze herdenkingsdagen zullen op het monument de Brabantse vlag en de vlag van Wales geplaatst worden. Voor de Engelse slachtoffers zal er ook een krans met poppies (klaprozen) neergelegd worden.

Op maandag 23 september 2019 heeft burgemeester Wim Wouters bij zijn kennismakingsbezoek aan Steensel het monument officieel onthuld.

Namens het Stinsels Archief willen we graag Atelier Lamier hartelijk bedanken voor het ontwerpen en graveren van de plaquettes. Tevens willen we de families Ambrosius, Meurs en Bierens hartelijke bedanken voor het doneren van diverse materialen. Tenslotte een speciaal woord van dank aan Jan Bierens en Jan Willems die het monument hebben gemaakt.

Welsh Division monument gelegen bij de ingang Luciatoren in Steensel