Hart van Steensel augustus 2021

Hart van Steensel

Het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om het kerkgebouw een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is in oktober 2020 namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Haalbaarheidsonderzoek

De afgelopen tien maanden is er hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Diverse werkgroepen uit Steensel hebben hun input gegeven. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten van het gemeenschapshuis uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het haalbaar is om de het gemeenschapshuis te verplaatsen naar het kerkgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via de website van de Dorpsraad Steensel op te vragen: www.dorpsraadsteensel.nl.

Gemeenteraad

Het plan ‘Hart van Steensel’ is inmiddels opgenomen in de voorjaarsnota van de gemeente Eersel. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken. Het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek.

Op dinsdag 29 juni is het plan ‘Hart van Steensel’ door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het plan goed te keuren en te laten uitvoeren in 2022 en 2023.

Zowel de gemeenteraad als de wethouder spreken lovende woorden over het initiatief en de aanpak vanuit Steensel. Menig politieke partij geeft aan dat Steensel het verdient om een mooie dorpskern te krijgen en dat het zeer gewaardeerd wordt hoe het plan tot stand is gekomen.

Coalitie Steensel

De coalitie Steensel is erg verheugd door het unanieme besluit van de gemeenteraad. In een hele korte tijd is er erg veel werk verzet. Niet alleen door de werkgroepleden uit Steensel, maar zeker ook  op het gemeentehuis. Een project dat normaal gesproken twee tot drie jaar kost om door de gemeenteraad te krijgen, is in tien maanden tijd gerealiseerd. Dit is een compliment aan alle partijen die hier aan meegewerkt hebben. Onze dank gaat dan ook uit naar de kwartiermaker, alle werkgroepleden, de gemeente Eersel en het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel voor hun constructieve bijdrage de afgelopen maanden.

Volgende projectfase

Door de goedkeuring van de gemeenteraad kunnen we door naar de volgende projectfase. De volgende stappen staan voor dit jaar nog op de planning.

 • Ondertekening intentieovereenkomst Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes – Gemeente Eersel voor het gebruik van het kerkgebouw
 • Ondertekening koopovereenkomst Parochiebestuur Samen Willibrordus – Gemeente Eersel
 • Aanstellen nieuwe projectleider transformatie kerkgebouw
 • Opstarten ruimtelijke procedures
 • Afstemming van het plan ‘Hart van Steensel’ met de plannen van SW1D (Steensel weer één dorp), over de invulling van het nieuwe dorpsplein
 • Uitvoeren bouwkundig onderzoek en kostenraming
 • Openbare aanbestedingsprocedure en selectie architect
 • Opstellen eerste schetsontwerp

Vanzelfsprekend zullen de omwonenden en direct betrokkenen (zoals verenigingen) bij het ontwerp worden betrokken. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en volgt de aanbestedingsprocedure voor verbouwingswerkzaamheden. Als alles vlot verloopt verwachten we eind 2023 het nieuwe gemeenschapshuis op te kunnen leveren.

Op maandag 4 oktober zal de coalitie Hart van Steensel tijdens de openbare dorpsraadvergadering een verdere toelichting geven hoe dit plan tot stand is gekomen en hoe het project verder zal worden vormgegeven.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Contactgroep Rondom de Toren.

Hart van Steensel juli 2021

Hart van Steensel

De parochie Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Steenselse coalitie

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Ook hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze plangebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Haalbaarheidsonderzoek

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de kwartiermaker van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de twee plangebieden: Herbestemming van het kerkgebouw en woningbouwontwikkeling op het huidige dorpsplein. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat beide plangebieden haalbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via onderstaande link op de site van de gemeente op te vragen:

https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9f6b284d-2798-4655-a288-98ae290345ca?documentId=c2668d44-d185-423d-bd6a-7ee52e2c67dc.

Het document zal ook op de site van de Dorpsraad gepubliceerd worden.

Gemeenteraad

De volgende stap is dat het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Er dient budget voor het project te worden opgenomen in de voorjaarsnota en de raad dient akkoord te gaan met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken.

Op dinsdag 29 juni wordt het plan Hart van Steensel door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 6 juli 2021 neemt de raad het besluit over de voorjaarsnota waarin het budget voor het Hart van Steensel is opgenomen. Een week later wordt er een besluit genomen over de uitvoering van het plan.

We hopen en hebben er vertrouwen in dat de gemeenteraad twee keer een positief besluit neemt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.

Steensel weer 1 dorp update juni 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bezig in het laatste stukje van de Frans van Nunenstraat. Daarna zijn de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt.

Een deel van de vrijkomende klinkers worden hergebruikt in de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat. Dit is in de ontwerpfase een gezamenlijke keuze geweest. Het hergebruiken van de  klinkers doen we in het kader van de duurzaamheid en ook omdat het gewoon mooie klinkers zijn. De nieuwe roodbruine klinkers in de Frans van Nunenstraat sluiten hier goed bij aan.

In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, blijft ongewijzigd.

Foto: Frans van Nunenstraat werk in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Uitwerking

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Tekening: impressie nieuwe inrichting Lange Reen

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Planning
De plannen willen we rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Steensel weer 1 dorp april 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering
De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bij Fase 3 (Heuveleind) aanbeland. Inmiddels is het eerste deel van de Frans van Nunenstraat weer voorzien van nieuwe bestrating.
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, is ongewijzigd.

Foto: aanleg riolering Frans van Nunenstraat

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Het ontwerp
Alle bewoners in Fase 2 hebben een brief ontvangen met een link naar een website waarop het ontwerp van Steensel Noord te zien is. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en Ducot Engineeringsbureau. Reacties van bewoners op het ontwerp zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt.
Het ontwerp sluit goed aan bij Fase 1. Dorpsraad Steensel is enthousiast over het ontwerp en ook het College van B&W heeft ingestemd met het plan. Het ontwerp kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

Tekening: ontwerp Fase 2

Uitwerking ontwerp
Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we  bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Planning
Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.


Hart van Steensel maart 2021

In 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met de renovatie van de infrastructuur van de dorpskern in Steensel. Het doel is om van Steensel weer één dorp te maken. De eerste fase van dit project ‘Steensel weer één dorp’ wordt momenteel uitgevoerd en de tweede fase van het project bevindt zich in de ontwerpfase (zie de nieuwsbrief hierover eveneens in deze Pierenbode).

Bij de herinrichting van de straten is het uitgangspunt dat de tweedeling die nu veroorzaakt wordt door de Eindhovenseweg zoveel mogelijk wordt opgeheven. De herontwikkeling van het centrum van Steensel biedt volop mogelijkheden om al bestaande initiatieven in deze plannen op te nemen. Eén van die initiatieven die genoemd worden, is de herbestemming van het kerkgebouw in Steensel.

De parochie Eersel heeft aangekondigd dit kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan wellicht ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en werkgroep  ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Daarnaast hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze gebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de gemeente inmiddels bij de gemeenteraad aanvullend krediet aangevraagd om daadwerkelijk een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

De komende weken gaat de kwartiermaker dit haalbaarheidsonderzoek nog voortzetten en een rapport opstellen met zijn bevindingen. Ondertussen vinden er nog diverse gesprekken plaats tussen de Steenselse coalitie, de gemeente en het parochiebestuur. Dit gebeurt op een goede en constructieve wijze. Het is een complex proces en er dienen nog veel beslissingen genomen te worden. Echter alle partijen spreken hun positieve intentie uit om dit haalbaarheidsonderzoek zeer serieus te nemen en tot een mooie invulling van beide deelgebieden te komen. Het doel om van Steensel weer één dorp te maken, wordt door alle betrokken partijen volmondig onderstreept.

Mocht uit het haalbaarheidsonderzoek blijken dat de plannen realiseerbaar zijn, dan zal er een project opgestart worden. Tijdens deze projectfase zullen de belanghebbenden (zoals verenigingen) en omwonenden bij dit traject betrokken worden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.

Steensel weer 1 dorp update maart 2021

1e schop in de grond

Op donderdag 14 januari zijn we symbolisch gestart met de werkzaamheden door een  “1e schop in de grond” met wethouder Steven Kraaijeveld en Marc Keeris en Hein van Hout van Dorpsraad Steensel. Vanwege corona hebben we dit helaas niet grootser kunnen vieren.

Uitvoering en Fasering

Van de aannemer FPH Ploegmakers heeft u een brief ontvangen met informatie over de uitvoering en contactgegevens van de uitvoerder Joey van den Berk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder. Ook is er voor de inwoners een inloopmogelijkheid in de keet van de aannemer. Het inloopmoment is elke dinsdag van 8.30-10.00 uur.
De werkzaamheden van de aannemer zijn begonnen op het kruispunt Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg. Vanuit dit punt werken we richting de Korte Kerkstraat. De fasering van het werk ziet er als volgt uit:

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht door de firma Hurkmans. Sommige kabels of leidingen worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Klankbordgroep

Inmiddels hebben we van de bewoners van Fase 2 veel reacties ontvangen via de uitgezette enquête in december 2020. Adviesbureau Ducot gaat de informatie interpreteren en bundelen. Een aantal inwoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep. Op 12 januari is de 1e sessie gehouden met de klankbordgroep. De eerste schetsen staan inmiddels op papier en deze bespreken we samen tijdens de 2e sessie op 8 februari.

Voorlopig ontwerp

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Samen met de klankbordgroep gaan we een voorlopig ontwerp maken. Zodra we een voorlopig ontwerp hebben, delen we deze met de inwoners.
Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog een inloopavond. Als dit door corona niet mogelijk is, blijven we digitaal samenwerken.

Planning

Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Steensel weer 1 dorp update februari 2021

Fase 1 Steensel weer één dorp gestart

Op 14 januari 2021 heeft wethouder Steven Kraaijeveld met een graafmachine de werkzaamheden gestart van fase 1 van het project ‘Steensel weer één dorp’. Op de hoek van de Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg is de eerste schop de grond ingegaan. Namens de Dorpsraad hebben Marc Keeris en Hein van Hout de symbolische opening bijgewoond. Op onderstaande foto staan verder nog Dave Biemans (projectleider van de gemeente Eersel) en de projectleider en uitvoerder van aannemer Ploegmakers.

In fase 1 van het project zullen de straten Frans van Nunenstraat, Joseph Schulteweg, Korte Kerkstraat en het Heuveleind aan de beurt komen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in augustus zijn afgerond.

De werkgroepen in Steensel-Noord zijn ook al aan de slag gegaan, zodat we volgend jaar met fase 2 van het project kunnen starten. Sluitstuk is natuurlijk fase 3 waarbij we de Eindhovenseweg aan gaan pakken en Steensel weer verenigd wordt tot één dorp. Deze fase dient in 2023 afgerond te zijn.

Meetnet Eersel update februari 2021

Meetnet Eersel

Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking met haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de verschillende kernen van gemeente Eersel zijn sensoren (meetkasten) gehangen om doorlopend mogelijke geluidsdruk en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht te meten. Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting op de woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek in het kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant.

De gegevens die voor Meetnet Eersel worden verzameld over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een online dashboard op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in gemeente Eersel te zien, evenals de gegevens die met de verschillende ‘snuffelfietsen’ worden verzameld. Om de kwaliteit van de verkregen gegevens te vergroten, wordt de data binnenkort gekalibreerd met de gegevens van Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant. Om een completer en nauwkeuriger beeld te hebben, worden de gegevens gekoppeld aan actuele weersomstandigheden en wordt er verkend wat de meetgegevens aangeven over mogelijke gezondheidsaspecten.

Vervanging meetkasten Meetnet Eersel

Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder meten op negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is geconstateerd dat er door sommige meetkasten steeds opvallende waarden geregistreerd werden (zeer hoog of zeer laag) of dat een waarde ontbrak. Waarschijnlijk omdat de signaalsterkte niet toereikend was. Om ervan zeker te kunnen zijn dat de waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe meetkasten opgehangen. Deze hebben twee nieuwe sensoren en een betere communicatie unit.  Hierbij is verzekerd dat ze een betrouwbaarder beeld geven van de luchtkwaliteit en mogelijke geluidsbelasting in de omgeving. De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend gaan volgen wat de resultaten zijn, door de waarden van de bestaande sensoren te vergelijken met die van de nieuwe sensoren. Uiteraard zullen de betrouwbare meetgegevens van de bestaande sensoren bewaard blijven voor nadere analyse. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’, die fijnstof meten (PM 2,5 en PM 10), nog een jaar langer te gebruiken. De resultaten van de bestaande en nieuwe meting worden besproken met de Klankbordgroep van Meetnet Eersel.

Meetnet Steensel

In Steensel hangt de meetapparatuur bij de ingang van Gemeenschapshuis De Höllekes. De snuffelfiets is in handen van onze postbode Jan, zodat vrijwel dagelijks de luchtkwaliteit in alle Steenselse straten wordt gemeten.

De eerste resultaten van de vervanging van de sensoren geven al een significant verschil weer. Hieronder de metingen van het fijnstof PM2,5. Links staat de oude meting die aangeeft dat er alleen begin februari een overschrijding is geweest. Rechts wordt dezelfde periode afgebeeld maar dan gemeten met de nieuwe sensoren. Daarbij is duidelijk te zien dat er op veel meer dagen een overschrijding van de wettelijke norm plaats vindt. Het is niet eenvoudig om hier direct een oorzaak aan te koppelen. Vaak is het een combinatie van factoren zoals: weer, windrichting (bijv. vanuit Ruhrgebied of Rotterdam), vlieg- en wegverkeer. Vergeet hierbij ook niet lokale factoren zoals het stoken van haardkachels. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de luchtkwaliteit in de Kempen nog verbeterd kan worden.

Het meetnet is voor iedereen toegankelijk, dus kijk vooral eens naar de twee dashboards op de site www.eersel.nl/meetnet. Je kunt daar zelf de meetgegevens van Steensel selecteren en vergelijken met de andere locaties in de gemeente Eersel.

Steensel weer 1 dorp update januari 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aannemer

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer FPH Ploegmakers uit Vinkel is geselecteerd om de werkzaamheden voor Fase 1 uit te voeren. De werkzaamheden worden in januari opgestart.

De “1e schop in de grond” willen we een officieel tintje geven met een symbolische handeling door wethouder Steven Kraaijeveld en een aantal leden van de Dorpsraad. Dit zal in januari zijn. Zodra hier meer over bekend is laten we dat  weten.

Planning

Samen met de aannemer maken we een planning voor het werk zodat iedereen kan zien in welke periode de aannemer bezig is nabij uw woning. Deze planning delen we met de bewoners en wordt ook op de website gezet.

Afkoppelen

Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

De plannen voor Fase 1 zijn te vinden op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht. Deze worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Storymap

Inmiddels hebben alle bewoners van Fase 2 een uitnodiging gehad om mee te denken over de inrichting van hun straat. Adviesbureau Ducot heeft een website ingericht en via een “Storymap” worden wensen uit de wijk opgehaald. Met werkgroepjes gaan we verder aan de slag. Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog één of meer bewonersavonden.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen.

Planning

Samen met de bewoners willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop in de grond kan.

Bodemonderzoek

Inmiddels is het bodemonderzoek uitgevoerd en zijn er hoogtemetingen gedaan. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de ondergrond. Dit betekent dat we gewoon kunnen gaan graven zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met verontreinigde grond.

Steenselnaar van het jaar

Traditioneel maakt Dorpsraad Steensel altijd aan de vooravond van Koningsdag de Steenselnaar van het jaar bekend. Tussen de uitslagen door van de Stinselse Kwis wordt in een volle Höllekes deze persoon gepresenteerd. Dit jaar verloopt echter alles wat anders dan we gewend zijn en ook deze kwisavond is niet door gegaan. Vervolgens hebben we de afgelopen maanden nog enkele momenten proberen te plannen voor de uitreiking. We wilden graag dat een groot publiek onze Steenselnaar van het jaar in het zonnetje kon zetten, maar dat zat er helaas niet in.

Uiteindelijk hebben we besloten om de uitreiking te koppelen aan haar unieke jubileum in 2020. Onze Steenselnaar van het jaar is namelijk al 55 jaar gastvrouw van dit dorp. Tijdens een kleine ceremonie hebben we op zaterdag 19 december de oorkonde overhandigd aan niemand minder dan Ria Vroegh-Smetsers van Hotel Steensel. Niet alleen als dankbaarheid voor de vele jaren dat Ria klaar staat voor Steensel, maar zeker ook als een hart onder de riem voor het moeilijke jaar waar de horeca mee te maken heeft.

Op de oorkonde hebben we de volgende tekst opgenomen:

Steensel staat bekend als een erg gastvrij dorp. Ria Vroegh-Smetsers is de verpersoonlijking van deze gastvrijheid. Verenigingen en teams hebben altijd een beroep kunnen doen op haar gulle ondersteuning.

Zij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat een verloren gewaande generatie van ‘Onnozele kinderen’ voor Steensel behouden is gebleven. Zij beschouwen Ria als hun tweede moeder en hun nazaten zien haar als oma van heel Steensel.

In het jaar dat wij 75 jaar bevrijding vieren waarbij haar ouders een belangrijke rol hebben gespeeld, staan we ook stil bij het feit dat Ria al 55 jaar zorgt dat mensen zich bij haar en in Steensel thuis voelen. Bij Ria is iedereen welkom ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. In een wereld die steeds meer verdeeld raakt, is zij een lichtend voorbeeld in onze samenleving om met iedereen verbinding te maken.

Wellicht dat de term ‘Onnozele kinderen’ wat toelichting vergt. Jaren geleden had de jeugd in Steensel geen café meer waar ze bij elkaar konden komen. Het Hotel heeft ze onderdak geboden en legendarisch zijn de feesten die Ria gaf op 28 december, de feestdag der Onnozele kinderen. Deze generatie van jonge Steenselnaren zouden wellicht uit Steensel weggetrokken zijn, als Ria er voor hen niet was geweest. Gelukkig wonen de meesten van hen nog steeds in Steensel en leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Dit jaar is het niet mogelijk om Ria een staande ovatie te geven. Daarom willen we jullie vragen om haar een mooie kaart of tekening te sturen als felicitatie met haar jubileum en haar benoeming tot Steenselnaar van het jaar. De kaarten e.d. kunnen bezorgd worden in de brievenbus van Hotel Steensel.