Presentatie Openbare Dorpsraadsvergadering 13 januari 2020

De openbare dorpsraadvergadering van maandag 13 januari jongstleden is erg goed bezocht. We hebben zelfs nog extra stoelen bij moeten zetten om iedereen van een zitplaats te voorzien. Fijn om te constateren dat zoveel dorpsbewoners betrokken zijn bij hetgeen er in onze gemeenschap speelt.

Via onderstaande link is de presentatie van deze bijeenkomst te downloaden:

Presentatie Openbare Dorpsraadsvergadering 13 januari 2020

Visieplan te downloaden

Het visieplan vormt de leidraad om van Steensel weer één dorp te maken. Het doel is om concrete acties te definiëren, zodat deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden door inwoners van Steensel, ondernemers, verenigingen en de gemeente Eersel.

Het visieplan is gebaseerd op eerdere dorpsontwikkelingsplannen (zoals het IDOP uit 2009). Vervolgens is het visieplan gedeeld met een zestigtal betrokken inwoners uit Steensel. Hierbij is gepoogd om een goede afspiegeling van de Steenselse samenleving te benaderen. De opmerkingen vanuit deze groep zijn verwerkt in dit document.

Het visieplan is via onderstaande links te downloaden:

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00

Brief Dorpsraad nav het voornemen om kerk in Steensel te sluiten

De Dorpsraad Steensel heeft een brief gestuurd naar het parochiebestuur van R.K. Parochie Sint-Willibrordus in Eersel naar aanleiding van het voornemen om de kerk in Steensel te sluiten.

Hierbij hebben we aangegeven dat de inwoners van Steensel het belangrijk vinden dat de kerk een publiek maatschappelijke herbestemming krijgt. In ons visieplan geven wij aan dat het goed mogelijk is om een dorpshuis in combinatie met een gebedshuis te ontwikkelen. Het kerkplein kan dan uitgroeien tot het nieuwe dorpshart van Steensel.

Tevens hebben we aangegeven dat het kerkelijk erfgoed in Steensel dient te blijven. We hebben voorgesteld om een permanente kapelfunctie op een gedeelte van het gebouw in te stellen. Op dat moment kunnen de kunstvoorwerpen tentoongesteld blijven worden, kunnen inwoners van Steensel nog hun geloof in het eigen dorp kunnen belijden en kunnen we ook na 600 jaar nog pelgrims naar Sint-Lucia ontvangen.

De brief is te downloaden via deze link: Brief parochiebestuur

Inrichtingsplan Eindhovenseweg gereed

Inrichtingsplan Eindhovenseweg

De werkgroep Eindhovenseweg heeft tijdens de bijeenkomst van 21 oktober de laatste aanvullingen meegegeven op het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg. De aanvullingen zijn door de gemeente verwerkt tot een definitief inrichtingsplan. Het inrichtingsplan geeft een compleet beeld van de toekomstige inrichting van de Eindhovenseweg. Tijdens de ontwerpfase wordt dit plan verder uitgewerkt, maar de grote lijnen zijn hiermee vastgesteld.

De inrichtingsvisie van de bewoners van de Eindhovenseweg is tot stond gekomen door gezamenlijk de punten uit de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ concreet een plekje te geven in de Eindhovenseweg. Deze punten zijn door de werkgroep getoetst aan alle mogelijke inrichtingsvarianten. Uiteindelijk werden 2 inrichtingsvarianten het best beoordeeld. De voor- en nadelen van deze 2 varianten zijn in een nieuwe werksessie uitvoerig besproken met de werkgroep waarbij ook enkele raadsleden kort aanwezig waren. De werkgroep heeft uiteindelijk met grote meerderheid 1 variant gekozen. Deze variant is in de laatste werksessie verder aangescherpt tot het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Het inrichtingsplan is continue door de gemeente getoetst op de technische kaders en ambities en voldoet aan onze randvoorwaarden.

Ben je benieuwd naar het resultaat? Kijk op www.eersel.nl/steenselweereendorp. Hier vind je ook de eerder opgeleverde leidraad ‘Steensel weer één dorp’.

Vervolg Steensel weer één dorp

De werkgroepen Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg gaan vanaf januari een eigen inrichtingsplan opstellen. Deze inrichtingsplannen worden getoetst aan de leidraad ‘Steensel weer één dorp’ en het inrichtingsplan Eindhovenseweg. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Uitvoering bodemonderzoek

Eind november tot begin december zal de firma Bodex het bodemonderzoek in de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg uitvoeren. Met het bodemonderzoek kunnen we de kwaliteit van de vrijkomende grond en wegfundering bepalen. We verwachten geen ernstige vervuilingen.  Een bodemonderzoek is gewoon vereist voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden straks bij het vervangen van de riolering. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 personen met een handboor het zijn dus geen grootschalige werkzaamheden. De overlast die kan ontstaan door de uitvoering van het bodemonderzoek is daarmee beperkt.

Aanmelden nieuwsbrief

De gemeente communiceert regelmatig over de voortgang van het project ‘Steensel weer één dorp’ via diverse kanalen, bv De Hint, Facebook, website etc. Wilt u volledig op de hoogte zijn van de voortgang van het project Steensel dan adviseren we u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. We versturen maandelijks een nieuwsbrief met de laatste informatie over het project ‘Steensel weer één dorp’. Inwoners die zich willen aanmelden voor de nieuwsbrief kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Start werkgroepen januari 2020

We willen nogmaals uw aandacht vragen voor de aanpassing van de datums van de werkgroepen. Gezien het positieve verloop van het proces in de werkgroepen ‘Steensel weer één dorp’ en de Eindhovenseweg heeft de gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg eerder te laten plaatsvinden. De werksessies vinden parallel plaats met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat + Heuveleind

 • maandagavond 6 januari 2020
 • maandagavond 27 januari 2020
 • maandagavond 17 februari 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat

 • woensdagavond 15 januari 2020
 • maandagavond 3 februari 2020
 • maandagavond 2 maart 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Joseph Schulteweg

 • maandagavond 20 januari 2020
 • maandagavond 10 februari 2020
 • maandagavond 9 maart 2020

Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur

Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van harte welkom en kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Project Steensel weer 1 dorp

De afgelopen maanden is de werkgroep Eindhovenseweg druk bezig geweest met het opstellen van de inrichtingsvisie voor de Eindhovenseweg. Om het proces en de inspraak van de bewoners goed vorm te geven heeft de gemeente gekozen om meer werksessies te plannen om tot een goed resultaat te komen.

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en zal naar verwachting in de week van 11 november het definitieve inrichtingsplan Eindhovenseweg officieel openbaar worden gemaakt via www.eersel.nl/steenselweereendorp en via de nieuwsbrief Steensel weer één dorp. Het inrichtingsplan kunt u dan via de website bekijken.

Als het inrichtingsplan definitief is kan de werkgroep Frans van Nunenstraat starten met het inrichtingsplan en ontwerp van hun straat.

De eerder genoemde datums van de werksessies zijn daardoor niet meer haalbaar en worden verschoven naar november, december en januari 2020.

De gemeente vindt het niet wenselijk om het proces van de werkgroep Frans van Nunenstraat te onderbreken tijdens de Kerstvakantie. Daarom is gekozen om alle werksessies te verplaatsen naar januari 2020. Daarmee komen de huidige datums van de werkgroep Frans van Nunenstraat te vervallen en is er aankomende maandag dan ook geen werksessie.

Gezien het positieve verloop van het proces in de werkgroepen Steensel weer één dorp en de Eindhovenseweg heeft de gemeente gekozen om de werkgroepen Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg eerder te laten plaats vinden. De werksessie vinden parallel plaats met de werkgroep Frans van Nunenstraat. Met deze keuze kunnen we de processen en de samenhang tussen de straten beter op elkaar afstemmen.

Datums werksessies

Alle werksessies zijn in De Höllekes van 20:00 tot 22:00 uur

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Frans van Nunenstraat + Heuveleind

•             maandagavond 6 januari 2020

•             maandagavond 27 januari 2020

•             maandagavond 17 februari 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Korte Kerkstraat

•             woensdaavond 15 januari 2020

•             maandagavond 3 februari 2020

•             maandagavond 2 maart 2020

Datums voor bijeenkomsten in 2020 werkgroep Josep Schulteweg

•             maandagavond 20 januari 2020

•             maandagavond 10 februari 2020

•             maandagavond 9 maart 2020

Iedereen die zich al heeft aangemeld voor de werkgroepen hoeft niks te doen en is welkom op de genoemde datums. Inwoners die zich willen aanmelden voor een werkgroep zijn nog altijd van harte welkom en kunnen zich via het formulier op www.eersel.nl/steenselweereendorp aanmelden.

Voorlopige planning

Inloopavond Voorlopig ontwerp Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en de Joseph Schulteweg op 23 maart 2020 in De Höllekes van 19:00 tot 22:00 uur

Overige werkgroepen

Jan Hagelaersweg, Sinte Lucijweg, Kerkdreef, Doornbocht en de Korte en Lange Reen (fase 2): medio augustus 2020

Eindhovenseweg (fase 3): medio augustus 2021

Bevrijdingsmonument Steensel

Op 19 september 2019 was het precies 75 jaar geleden dat Steensel werd bevrijd door de 53rd Welsh Division. Ter gelegenheid daarvan heeft het Stinsels Archief op deze dag een monument opgericht om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken. Het monument staat bij de ingang van de Luciatoren, direct naast het toegangshek.

Het monument bestaat uit een tweetal marmeren platen omgeven door natuurstenen. Op de liggende dekplaat staat de volgende tekst:

“Steensel bevrijd, 19 september 1944 door 53rd Welsh Division” (met het logo van deze divisie). Direct daaronder staat de Engelse tekst: “To those who deserve to be eternally remembered”. Dit is een tekst die de Welsh Division zelf geplaatst heeft op het herdenkingsmonument voor hun gevallen kameraden in Den Bosch.

Met de tekst op de andere plaquette die in het muurtje is verwerkt, willen we alle slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die hebben gestreden voor onze vrijheid op buitenlandse missies. Op deze tweede marmeren plaat staat de tekst:

“Ter nagedachtenis aan allen die vielen voor onze vrijheid, hier en in den vreemde. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden”. Deze laatste regel is de vertaling van de Engelse tekst die op de dekplaat staat.

Vanaf nu willen we ieder jaar in Steensel op 19 september stil staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We willen de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken en tevens vieren dat we in vrijheid mogen en kunnen leven. Dit zullen we ook op 4 en 5 mei doen tijdens de landelijke Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Tijdens deze herdenkingsdagen zullen op het monument de Brabantse vlag en de vlag van Wales geplaatst worden. Voor de Engelse slachtoffers zal er ook een krans met poppies (klaprozen) neergelegd worden.

Op maandag 23 september 2019 heeft burgemeester Wim Wouters bij zijn kennismakingsbezoek aan Steensel het monument officieel onthuld.

Namens het Stinsels Archief willen we graag Atelier Lamier hartelijk bedanken voor het ontwerpen en graveren van de plaquettes. Tevens willen we de families Ambrosius, Meurs en Bierens hartelijke bedanken voor het doneren van diverse materialen. Tenslotte een speciaal woord van dank aan Jan Bierens en Jan Willems die het monument hebben gemaakt.

Welsh Division monument gelegen bij de ingang Luciatoren in Steensel

Document leidraad Steensel weer 1 dorp

Op maandagavond 4 september 2019 zijn twee documenten gepresenteerd: De leidraad Steensel weer één dorp en de technische kaders en ambities die behoren bij de leidraad Steensel weer één dorp.Beide documenten zijn via onderstaande links op te halen:

De documenten worden geopend in OneDrive. Van daaruit kan met de optie ‘Download’ de documenten gekopieerd worden voor eigen gebruik.

Presentatie leidraad Steensel weer één dorp

Maandagavond 2 september jongstleden is de leidraad Steensel weer één dorp aangeboden aan wethouder Steven Kraaijeveld tijdens een bijeenkomst in de Höllekes. De leidraad is in vier avonden door de deelnemers van de werkgroep Steensel weer één dorp onder begeleiding van de gemeente opgesteld. In de leidraad zijn vanuit verschillende invalshoeken de succesfactoren om Steensel weer één dorp te maken opgenomen. Ook is een overzicht opgesteld van de technische kaders en de ambities voor Steensel. De leidraad en de technische kaders vullen elkaar goed aan. Beide documenten zijn te vinden op de website www.eersel.nl/steenselweereendorp. Maandagavond na de presentatie is de werkgroep op basis van de leidraad verder gegaan met het proces om een globaal inrichtingsplan voor de Eindhovenseweg op te stellen.

Steensel weer één dorp

Op maandag 6 mei 2019 heeft de Gemeente Eersel haar plannen gepresenteerd in het kader van Steensel weer één dorp. In dit ambitieuze plan zullen de komende drie jaar elf straten in Steensel gerenoveerd gaan worden. Dit is voor een klein dorp als Steensel een enorme operatie. Inwoners en ondernemers gaan hier zeker overlast van ondervinden. Het biedt echter ook mooie kansen om Steensel weer één dorp te maken. Tevens heeft de gemeente aangegeven om sterk in te zetten op duurzaamheid en innovatie. Belangrijk is dat iedereen betrokken wordt bij dit project. De gemeente heeft een nieuwe site gemaakt waarop alle informatie te lezen is: Steensel weer één dorp. Door te klikken op deze link, komt u al op de pagina terecht. Hier is ook de presentatie van maandag 6 mei terug te vinden.

Dodenherdenking 4 mei 2019

Ook dit jaar gedenken we voorafgaande aan de viering van ons leven in vrijheid, weer de slachtoffers en zij die gestreden hebben voor deze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna tijdens vredesmissies. Ditmaal zal deze jaarlijkse herdenking plaatsvinden op zaterdag 4 mei in het kerkdorp Knegsel. Om 19.00 uur vangt de herdenkingsplechtigheid rond het thema ‘Kiezen in Vrijheid’ aan in MFA de Leenhoef, waar aansluitend om 19.30 uur de stille tocht naar de Kapel zal beginnen. Om 20.00 uur zal hier 2 minuten stilte in acht worden genomen en zullen er verschillende kransen worden gelegd. Het organiserend comité nodigt u van harte uit om de herdenking, de stille tocht en/of de herdenking bij de Kapel bij te wonen.

Na afloop is er in Leenhoef voor iedereen nog een kopje koffie of thee en/of een glas ranja voor de kinderen. Fanfare Heide Echo heeft speciaal voor deze avond een Herdenkingsconcert met passende muziek samengesteld, wat om 20.45 uur in de Leenhoef zal aanvangen. Iedereen is van harte welkom om dit te komen beluisteren.

Wij hopen u allen zaterdag 4 mei te mogen begroeten in Knegsel.

 • Datum/Tijd: Zaterdag 4 mei 19.00 uur
 • Wat: Dodenherdenking
 • Waar: MFA de Leenhoef, Steenselseweg 8A, Knegsel.