Dorpsraad

Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen

Dorpen binnen de gemeente Eersel hebben hun eigen dorpsraad of leefbaarheidsgroep, die zich inzet om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Deze onafhankelijke groepen inwoners zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners van het dorp en de gemeente Eersel.

De gemeente Eersel en de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen hebben afspraken die zijn vastgelegd in een convenant. Dit betekent dat de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen door de gemeente worden erkend als officiële gesprekspartner. De leden van de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen worden volgens deze afspraken gezien als vertegenwoordigers van de inwoners van het dorp.

Adviesfunctie

De dorpsraden & leefbaarheidsgroepen zetten zich in om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Concreet betekent dit dat dorpsraden & leefbaarheidsgroepen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester & wethouders over gemeentelijk beleid dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in het dorp. Dit kan bij specifieke situaties in de uitvoering van beleid zijn, maar ook tijdens de planvorming van nieuw beleid. Voorbeelden zijn de verandering van een verkeerssituatie, de vernieuwing van speelplekken, de planvorming rond het aanleggen van nieuwe bebouwing en de vernieuwing van het gemeentelijk welzijnsbeleid. Iedere dorpsraad en leefbaarheidsgroep vult haar taak naar eigen inzicht in.

Doelstelling Stichting Dorpsraad Steensel

Stichting Dorpsraad Steensel heeft ten doel om samen met de inwoners van Steensel de leefbaarheid van het dorp Steensel te bevorderen en in stand te houden als ook het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners

De Stichting Dorpsraad Steensel is officieel van start gegaan op 10 maart 2005. Het werkgebied van de stichting omvat het kerkdorp Steensel binnen de gemeente Eersel

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Het verzamelen van wensen en behoeften van de bevolking en te pogen in samenwerking met de overheid daaraan tegemoet te komen.
  2. Het bevorderen van het meedenken van de bevolking met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu
  3. Het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door bewoners(groepen) wenselijk worden geacht
  4. Het behartigen van de belangen van de inwoners van het werkgebied bij de overheid en andere instanties, door onder andere overleg, door gevraagd en ongevraagd van advies te dienen omtrent aangelegenheden betreffende het werkgebied
  5. Het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

Visieplan

Het visieplan vormt de leidraad om van Steensel weer één dorp te maken. Het doel is om concrete acties te definiëren, zodat deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden door inwoners van Steensel, ondernemers, verenigingen en de gemeente Eersel.

Het visieplan is gebaseerd op eerdere dorpsontwikkelingsplannen (zoals het IDOP uit 2009). Vervolgens is het visieplan gedeeld met een zestigtal betrokken inwoners uit Steensel. Hierbij is gepoogd om om een goede afspiegeling van de Steenselse samenleving te benaderen. De opmerkingen vanuit deze groep zijn verwerkt in dit document.

Het visieplan is via onderstaande linke te downloaden:

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00