Steensel weer 1 dorp update februari 2021

Fase 1 Steensel weer één dorp gestart

Op 14 januari 2021 heeft wethouder Steven Kraaijeveld met een graafmachine de werkzaamheden gestart van fase 1 van het project ‘Steensel weer één dorp’. Op de hoek van de Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg is de eerste schop de grond ingegaan. Namens de Dorpsraad hebben Marc Keeris en Hein van Hout de symbolische opening bijgewoond. Op onderstaande foto staan verder nog Dave Biemans (projectleider van de gemeente Eersel) en de projectleider en uitvoerder van aannemer Ploegmakers.

In fase 1 van het project zullen de straten Frans van Nunenstraat, Joseph Schulteweg, Korte Kerkstraat en het Heuveleind aan de beurt komen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in augustus zijn afgerond.

De werkgroepen in Steensel-Noord zijn ook al aan de slag gegaan, zodat we volgend jaar met fase 2 van het project kunnen starten. Sluitstuk is natuurlijk fase 3 waarbij we de Eindhovenseweg aan gaan pakken en Steensel weer verenigd wordt tot één dorp. Deze fase dient in 2023 afgerond te zijn.

Meetnet Eersel update februari 2021

Meetnet Eersel

Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking met haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de verschillende kernen van gemeente Eersel zijn sensoren (meetkasten) gehangen om doorlopend mogelijke geluidsdruk en de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht te meten. Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting op de woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek in het kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant.

De gegevens die voor Meetnet Eersel worden verzameld over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een online dashboard op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in gemeente Eersel te zien, evenals de gegevens die met de verschillende ‘snuffelfietsen’ worden verzameld. Om de kwaliteit van de verkregen gegevens te vergroten, wordt de data binnenkort gekalibreerd met de gegevens van Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-Brabant. Om een completer en nauwkeuriger beeld te hebben, worden de gegevens gekoppeld aan actuele weersomstandigheden en wordt er verkend wat de meetgegevens aangeven over mogelijke gezondheidsaspecten.

Vervanging meetkasten Meetnet Eersel

Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder meten op negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is geconstateerd dat er door sommige meetkasten steeds opvallende waarden geregistreerd werden (zeer hoog of zeer laag) of dat een waarde ontbrak. Waarschijnlijk omdat de signaalsterkte niet toereikend was. Om ervan zeker te kunnen zijn dat de waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe meetkasten opgehangen. Deze hebben twee nieuwe sensoren en een betere communicatie unit.  Hierbij is verzekerd dat ze een betrouwbaarder beeld geven van de luchtkwaliteit en mogelijke geluidsbelasting in de omgeving. De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend gaan volgen wat de resultaten zijn, door de waarden van de bestaande sensoren te vergelijken met die van de nieuwe sensoren. Uiteraard zullen de betrouwbare meetgegevens van de bestaande sensoren bewaard blijven voor nadere analyse. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’, die fijnstof meten (PM 2,5 en PM 10), nog een jaar langer te gebruiken. De resultaten van de bestaande en nieuwe meting worden besproken met de Klankbordgroep van Meetnet Eersel.

Meetnet Steensel

In Steensel hangt de meetapparatuur bij de ingang van Gemeenschapshuis De Höllekes. De snuffelfiets is in handen van onze postbode Jan, zodat vrijwel dagelijks de luchtkwaliteit in alle Steenselse straten wordt gemeten.

De eerste resultaten van de vervanging van de sensoren geven al een significant verschil weer. Hieronder de metingen van het fijnstof PM2,5. Links staat de oude meting die aangeeft dat er alleen begin februari een overschrijding is geweest. Rechts wordt dezelfde periode afgebeeld maar dan gemeten met de nieuwe sensoren. Daarbij is duidelijk te zien dat er op veel meer dagen een overschrijding van de wettelijke norm plaats vindt. Het is niet eenvoudig om hier direct een oorzaak aan te koppelen. Vaak is het een combinatie van factoren zoals: weer, windrichting (bijv. vanuit Ruhrgebied of Rotterdam), vlieg- en wegverkeer. Vergeet hierbij ook niet lokale factoren zoals het stoken van haardkachels. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de luchtkwaliteit in de Kempen nog verbeterd kan worden.

Het meetnet is voor iedereen toegankelijk, dus kijk vooral eens naar de twee dashboards op de site www.eersel.nl/meetnet. Je kunt daar zelf de meetgegevens van Steensel selecteren en vergelijken met de andere locaties in de gemeente Eersel.

Steensel weer 1 dorp update januari 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aannemer

De aanbestedingsprocedure is achter de rug. Aannemer FPH Ploegmakers uit Vinkel is geselecteerd om de werkzaamheden voor Fase 1 uit te voeren. De werkzaamheden worden in januari opgestart.

De “1e schop in de grond” willen we een officieel tintje geven met een symbolische handeling door wethouder Steven Kraaijeveld en een aantal leden van de Dorpsraad. Dit zal in januari zijn. Zodra hier meer over bekend is laten we dat  weten.

Planning

Samen met de aannemer maken we een planning voor het werk zodat iedereen kan zien in welke periode de aannemer bezig is nabij uw woning. Deze planning delen we met de bewoners en wordt ook op de website gezet.

Afkoppelen

Het bestaande riool wordt vervangen en een extra infiltratieriool wordt aangelegd om het regenwater op te vangen. We gaan de regenpijp aan de voorkant van uw woning afkoppelen en aansluiten op dit infiltratieriool. Ook komt er een mogelijkheid om een infiltratievoorziening voor regenwater op uw eigen perceel aan te brengen. Na het aanbrengen is het onderhoud voor de bewoner. De aannemer legt de vraag aan u voor of u dit wenst of niet.

De plannen voor Fase 1 zijn te vinden op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht. Deze worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Storymap

Inmiddels hebben alle bewoners van Fase 2 een uitnodiging gehad om mee te denken over de inrichting van hun straat. Adviesbureau Ducot heeft een website ingericht en via een “Storymap” worden wensen uit de wijk opgehaald. Met werkgroepjes gaan we verder aan de slag. Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog één of meer bewonersavonden.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen.

Planning

Samen met de bewoners willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop in de grond kan.

Bodemonderzoek

Inmiddels is het bodemonderzoek uitgevoerd en zijn er hoogtemetingen gedaan. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat geen verontreinigingen zijn aangetroffen in de ondergrond. Dit betekent dat we gewoon kunnen gaan graven zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met verontreinigde grond.

Steenselnaar van het jaar

Traditioneel maakt Dorpsraad Steensel altijd aan de vooravond van Koningsdag de Steenselnaar van het jaar bekend. Tussen de uitslagen door van de Stinselse Kwis wordt in een volle Höllekes deze persoon gepresenteerd. Dit jaar verloopt echter alles wat anders dan we gewend zijn en ook deze kwisavond is niet door gegaan. Vervolgens hebben we de afgelopen maanden nog enkele momenten proberen te plannen voor de uitreiking. We wilden graag dat een groot publiek onze Steenselnaar van het jaar in het zonnetje kon zetten, maar dat zat er helaas niet in.

Uiteindelijk hebben we besloten om de uitreiking te koppelen aan haar unieke jubileum in 2020. Onze Steenselnaar van het jaar is namelijk al 55 jaar gastvrouw van dit dorp. Tijdens een kleine ceremonie hebben we op zaterdag 19 december de oorkonde overhandigd aan niemand minder dan Ria Vroegh-Smetsers van Hotel Steensel. Niet alleen als dankbaarheid voor de vele jaren dat Ria klaar staat voor Steensel, maar zeker ook als een hart onder de riem voor het moeilijke jaar waar de horeca mee te maken heeft.

Op de oorkonde hebben we de volgende tekst opgenomen:

Steensel staat bekend als een erg gastvrij dorp. Ria Vroegh-Smetsers is de verpersoonlijking van deze gastvrijheid. Verenigingen en teams hebben altijd een beroep kunnen doen op haar gulle ondersteuning.

Zij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat een verloren gewaande generatie van ‘Onnozele kinderen’ voor Steensel behouden is gebleven. Zij beschouwen Ria als hun tweede moeder en hun nazaten zien haar als oma van heel Steensel.

In het jaar dat wij 75 jaar bevrijding vieren waarbij haar ouders een belangrijke rol hebben gespeeld, staan we ook stil bij het feit dat Ria al 55 jaar zorgt dat mensen zich bij haar en in Steensel thuis voelen. Bij Ria is iedereen welkom ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. In een wereld die steeds meer verdeeld raakt, is zij een lichtend voorbeeld in onze samenleving om met iedereen verbinding te maken.

Wellicht dat de term ‘Onnozele kinderen’ wat toelichting vergt. Jaren geleden had de jeugd in Steensel geen café meer waar ze bij elkaar konden komen. Het Hotel heeft ze onderdak geboden en legendarisch zijn de feesten die Ria gaf op 28 december, de feestdag der Onnozele kinderen. Deze generatie van jonge Steenselnaren zouden wellicht uit Steensel weggetrokken zijn, als Ria er voor hen niet was geweest. Gelukkig wonen de meesten van hen nog steeds in Steensel en leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Dit jaar is het niet mogelijk om Ria een staande ovatie te geven. Daarom willen we jullie vragen om haar een mooie kaart of tekening te sturen als felicitatie met haar jubileum en haar benoeming tot Steenselnaar van het jaar. De kaarten e.d. kunnen bezorgd worden in de brievenbus van Hotel Steensel.

Steensel weer één dorp update oktober

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart samen met het Bizob (Bureau inkoop Zuidoost-Brabant). Naar verwachting kunnen we de opdracht begin december verlenen aan de winnende aannemer. De lang verwachte “1e schop in de grond” kan dan begin 2021 plaatsvinden. De plannen voor Fase 1 vind je op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Bouwkundige opname Fase 1

Voordat we de werkzaamheden starten gaan wij een bouwkundige opname maken van de woningen. Tijdens het werken met grote machines, die nodig zijn om de rioolbuizen te leggen, ontstaan trillingen. Normaal gesproken zal er geen schade aan woningen ontstaan. We kunnen dit echter niet garanderen en daarom gaat bouwkundig bureau A&S opnames uitvoeren. De gemeente betaalt de opname. Bewoners ontvangen hierover nog een brief.  

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Bewonersavond

Door het coronavirus is het niet mogelijk om dit najaar bewonersavonden te organiseren in de Höllekes. Daarom gaan we voorlopig digitaal aan de slag. Hoe dit allemaal werkt wordt uitgelegd in een bewoners-brief.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Uiteraard is er ruimte om invulling te geven aan wensen van bewoners. Zodra het traject met de bewoners is afgerond maken we de plannen definitief. Fase 2 gaan we in het najaar van 2021 aanbesteden, zodat daar in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Bodemonderzoek en metingen

Binnenkort wordt gestart met het bodemonderzoek in Fase 2. De firma Bodex gaat boringen verrichten en bodemmonsters nemen die onderzocht gaan worden. Zo wordt bepaald of er bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Een landmeetploeg gaat metingen verrichten om het gebied in kaart te brengen qua hoogtes. De metingen vinden alleen plaats op gemeentegrond. Deze gegevens zijn nodig om de plannen te kunnen maken.

Heeft u vragen neem dan contact op met projectleider Dave Biemans via (0497)531300.

Steensel weer één dorp update september

Digitale inloopavond 2.0

In juni hebben we een digitale inloopavond 2.0 gehouden via de website van de gemeente Eersel. Tot 1 juli hebben inwoners kunnen reageren via een reactieformulier. Inmiddels hebben we individueel de reacties beantwoord. De meeste reacties hadden betrekking op de onderwerpen parkeren, groen, eigendomsgrenzen en de plannen voor de Eindhovenseweg.

Parkeren

Er is bewust gekozen voor parkeervakken op straat. Geparkeerde auto’s vormen een obstakel waardoor de snelheid van het verkeer vermindert. De geplande parkeervakken vormen geen belemmering voor het gebruik van de bestaande inritten.

Groen

Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. De aannemer is de eerste jaren ook verantwoordelijk voor  de nazorg van de nieuwe aanplant.

Eigendomsgrenzen

In juni hebben de bewoners van fase 1 een brief ontvangen over de eigendomsgrenzen. De kadastrale grenzen zijn uitgezet in de wijk en daaruit blijkt dat er redelijk wat afwijkingen zijn. Veel bewoners hebben gereageerd. Met deze bewoners zijn wij in gesprek gegaan. Daar waar we de grond nodig hebben om het plan te realiseren wordt de grond teruggenomen. In de overige gevallen wordt na de uitvoering van de werkzaamheden een gebruikersovereenkomst aangegaan en kan de situatie blijven zoals deze nu is. Hierover ontvangen de bewoners een brief met meer informatie.

Eindhovenseweg

Voor de Eindhovenseweg hebben we alleen nog een inrichtingsvisie . Dat betekent dat de plannen voor de Eindhovenseweg nog niet zijn uitgewerkt. De Eindhovenseweg komt als laatste aan de beurt (fase 3) in 2022/2023.

Planning Fase 1

De gemeenteraad beslist eind september 2020 over de financiën betreffende het project. Als de gemeenteraad groen licht geeft, kunnen we gaan aanbesteden om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat we begin 2021 de werkzaamheden kunnen starten.

In het najaar willen we gaan starten met de voorbereidingen van fase 2. Dit hangt nog af van de ontwikkelingen rondom Corona. Het is de bedoeling dat we weer bewonersavonden gaan organiseren in de Höllekes en met werkgroepen aan de slag gaan.

Afkoppelen regenwater woningen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden willen we direct aan de slag met het afkoppelen van regenwater. Dit betekent in de praktijk dat de regenpijp aan de voorkant van de woningen wordt doorgezagen. Er wordt een afvoerleiding in de voortuin gelegd welke aan het infiltratieriool wordt gekoppeld. Op deze manier kan het regenwater infiltreren in de bodem en gaat daarmee verdroging tegen. Ook bestaat de mogelijkheid om te infiltreren in uw eigen voortuin door middel van infiltratiekratten. Meer informatie hierover volgt.

Introductie Dave Biemans

Voorstellen nieuwe projectleider Steensel

Beste inwoners van Steensel,

Graag wil ik mezelf voorstellen als de nieuwe projectleider van het project “Steensel weer één dorp”. Al ruim een jaar is Frank van Meurs jullie aanspreekpunt vanuit de gemeente geweest voor dit project. Samen met werkgroepen heeft hij vorm gegeven aan de toekomstige inrichting van Steensel. Per 1 juli heeft Frank de gemeente Eersel verlaten en gaat hij aan de slag bij een andere gemeente. Ik heb inmiddels het stokje van Frank over genomen.

Mijn naam is Dave Biemans en ik ben sinds maart in dienst bij de gemeente Eersel als Projectleider Civiele Techniek. Na mijn studie heb ik als uitvoerder en calculator gewerkt bij een grote Brabantse aannemer, en heb ik projecten door het hele land uitgevoerd. Daarna ben ik 2007 overgestapt naar de gemeente Waalre, waar ik werkzaam ben geweest als beheerder openbare ruimte.

Ik ben geboren en getogen in Uden, maar inmiddels woon ik alweer jaren in de Kempen samen met mijn partner (een Reuselse) en 2 kinderen. Steensel ken ik vooral van de wielerronde (ben zelf een actief fietser). Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met de Dorpsraad van Steensel en de klankbordgroep. Ook ben ik al vaak in het dorp geweest waarbij ik met veel bewoners fijne gesprekken heb gehad. Door Corona is het helaas niet mogelijk geweest om bewonersavonden te organiseren de afgelopen periode. Ik hoop dat dit na de zomer wel weer mogelijk is, zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

 Ik heb er zin in om samen met jullie, de bewoners van project “Steensel weer één dorp”, er iets moois van te maken.

 Tot snel!

Dave Biemans

P.s. ik ben wekelijks aanwezig in het dorp (met name op de maandagochtend). Spreek me vooral aan als jullie vragen hebben.

Fotografen gezocht

De komende jaren gaat ons dorp drastisch veranderen. Straten, pleintjes en het openbaar groen zullen de komende jaren heel anders uit komen te zien. We willen deze veranderingen graag vastleggen voor het nageslacht. Ook geeft het ons over enkele jaren een goed inzicht in wat we allemaal bereikt hebben.

We zijn op zoek naar enkele fanatieke amateur fotografen, die de komende jaren de veranderingen in ons dorp graag willen vastleggen op de gevoelige plaat. Het hoeft geen gedetailleerd verslag te worden van de dagelijkse werkzaamheden. Het is veel meer een sfeerbeeld van de straten vóór de renovatie, tijdens de werkzaamheden en het uiteindelijke resultaat.

Je hoeft geen topfotograaf te zijn, maar mooie artistieke foto’s zijn zeker welkom. Aangezien de eerste werkzaamheden voor Steensel weer één dorp al in september beginnen, is het van belang dat er de zomer al foto’s gemaakt worden van de huidige situatie.

Heb je zin om mee te doen, meld je dan nu aan door een mail te sturen aan: dorpsraadsteensel@outlook.com. Daarna zal besproken worden hoe we de foto’s gaan verzamelen en hoe we de activiteiten of deelonderwerpen gaan verdelen.

Visieplan

Het visieplan van de Dorpsraad Steensel getiteld ‘Steensel weer één dorp’ is te vinden onder rubriek “Dorpsraad”.

Op deze pagina is ook onderstaande link te vinden om het document te downloaden.

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00

Nachtafsluitingen A67