Steensel weer één dorp update oktober

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure is inmiddels opgestart samen met het Bizob (Bureau inkoop Zuidoost-Brabant). Naar verwachting kunnen we de opdracht begin december verlenen aan de winnende aannemer. De lang verwachte “1e schop in de grond” kan dan begin 2021 plaatsvinden. De plannen voor Fase 1 vind je op www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Bouwkundige opname Fase 1

Voordat we de werkzaamheden starten gaan wij een bouwkundige opname maken van de woningen. Tijdens het werken met grote machines, die nodig zijn om de rioolbuizen te leggen, ontstaan trillingen. Normaal gesproken zal er geen schade aan woningen ontstaan. We kunnen dit echter niet garanderen en daarom gaat bouwkundig bureau A&S opnames uitvoeren. De gemeente betaalt de opname. Bewoners ontvangen hierover nog een brief.  

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Bewonersavond

Door het coronavirus is het niet mogelijk om dit najaar bewonersavonden te organiseren in de Höllekes. Daarom gaan we voorlopig digitaal aan de slag. Hoe dit allemaal werkt wordt uitgelegd in een bewoners-brief.

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Uiteraard is er ruimte om invulling te geven aan wensen van bewoners. Zodra het traject met de bewoners is afgerond maken we de plannen definitief. Fase 2 gaan we in het najaar van 2021 aanbesteden, zodat daar in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Bodemonderzoek en metingen

Binnenkort wordt gestart met het bodemonderzoek in Fase 2. De firma Bodex gaat boringen verrichten en bodemmonsters nemen die onderzocht gaan worden. Zo wordt bepaald of er bodemverontreinigingen aanwezig zijn. Een landmeetploeg gaat metingen verrichten om het gebied in kaart te brengen qua hoogtes. De metingen vinden alleen plaats op gemeentegrond. Deze gegevens zijn nodig om de plannen te kunnen maken.

Heeft u vragen neem dan contact op met projectleider Dave Biemans via (0497)531300.

Steensel weer één dorp update september

Digitale inloopavond 2.0

In juni hebben we een digitale inloopavond 2.0 gehouden via de website van de gemeente Eersel. Tot 1 juli hebben inwoners kunnen reageren via een reactieformulier. Inmiddels hebben we individueel de reacties beantwoord. De meeste reacties hadden betrekking op de onderwerpen parkeren, groen, eigendomsgrenzen en de plannen voor de Eindhovenseweg.

Parkeren

Er is bewust gekozen voor parkeervakken op straat. Geparkeerde auto’s vormen een obstakel waardoor de snelheid van het verkeer vermindert. De geplande parkeervakken vormen geen belemmering voor het gebruik van de bestaande inritten.

Groen

Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. De aannemer is de eerste jaren ook verantwoordelijk voor  de nazorg van de nieuwe aanplant.

Eigendomsgrenzen

In juni hebben de bewoners van fase 1 een brief ontvangen over de eigendomsgrenzen. De kadastrale grenzen zijn uitgezet in de wijk en daaruit blijkt dat er redelijk wat afwijkingen zijn. Veel bewoners hebben gereageerd. Met deze bewoners zijn wij in gesprek gegaan. Daar waar we de grond nodig hebben om het plan te realiseren wordt de grond teruggenomen. In de overige gevallen wordt na de uitvoering van de werkzaamheden een gebruikersovereenkomst aangegaan en kan de situatie blijven zoals deze nu is. Hierover ontvangen de bewoners een brief met meer informatie.

Eindhovenseweg

Voor de Eindhovenseweg hebben we alleen nog een inrichtingsvisie . Dat betekent dat de plannen voor de Eindhovenseweg nog niet zijn uitgewerkt. De Eindhovenseweg komt als laatste aan de beurt (fase 3) in 2022/2023.

Planning Fase 1

De gemeenteraad beslist eind september 2020 over de financiën betreffende het project. Als de gemeenteraad groen licht geeft, kunnen we gaan aanbesteden om een aannemer te selecteren. De verwachting is dat we begin 2021 de werkzaamheden kunnen starten.

In het najaar willen we gaan starten met de voorbereidingen van fase 2. Dit hangt nog af van de ontwikkelingen rondom Corona. Het is de bedoeling dat we weer bewonersavonden gaan organiseren in de Höllekes en met werkgroepen aan de slag gaan.

Afkoppelen regenwater woningen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden willen we direct aan de slag met het afkoppelen van regenwater. Dit betekent in de praktijk dat de regenpijp aan de voorkant van de woningen wordt doorgezagen. Er wordt een afvoerleiding in de voortuin gelegd welke aan het infiltratieriool wordt gekoppeld. Op deze manier kan het regenwater infiltreren in de bodem en gaat daarmee verdroging tegen. Ook bestaat de mogelijkheid om te infiltreren in uw eigen voortuin door middel van infiltratiekratten. Meer informatie hierover volgt.

Introductie Dave Biemans

Voorstellen nieuwe projectleider Steensel

Beste inwoners van Steensel,

Graag wil ik mezelf voorstellen als de nieuwe projectleider van het project “Steensel weer één dorp”. Al ruim een jaar is Frank van Meurs jullie aanspreekpunt vanuit de gemeente geweest voor dit project. Samen met werkgroepen heeft hij vorm gegeven aan de toekomstige inrichting van Steensel. Per 1 juli heeft Frank de gemeente Eersel verlaten en gaat hij aan de slag bij een andere gemeente. Ik heb inmiddels het stokje van Frank over genomen.

Mijn naam is Dave Biemans en ik ben sinds maart in dienst bij de gemeente Eersel als Projectleider Civiele Techniek. Na mijn studie heb ik als uitvoerder en calculator gewerkt bij een grote Brabantse aannemer, en heb ik projecten door het hele land uitgevoerd. Daarna ben ik 2007 overgestapt naar de gemeente Waalre, waar ik werkzaam ben geweest als beheerder openbare ruimte.

Ik ben geboren en getogen in Uden, maar inmiddels woon ik alweer jaren in de Kempen samen met mijn partner (een Reuselse) en 2 kinderen. Steensel ken ik vooral van de wielerronde (ben zelf een actief fietser). Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met de Dorpsraad van Steensel en de klankbordgroep. Ook ben ik al vaak in het dorp geweest waarbij ik met veel bewoners fijne gesprekken heb gehad. Door Corona is het helaas niet mogelijk geweest om bewonersavonden te organiseren de afgelopen periode. Ik hoop dat dit na de zomer wel weer mogelijk is, zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

 Ik heb er zin in om samen met jullie, de bewoners van project “Steensel weer één dorp”, er iets moois van te maken.

 Tot snel!

Dave Biemans

P.s. ik ben wekelijks aanwezig in het dorp (met name op de maandagochtend). Spreek me vooral aan als jullie vragen hebben.

Fotografen gezocht

De komende jaren gaat ons dorp drastisch veranderen. Straten, pleintjes en het openbaar groen zullen de komende jaren heel anders uit komen te zien. We willen deze veranderingen graag vastleggen voor het nageslacht. Ook geeft het ons over enkele jaren een goed inzicht in wat we allemaal bereikt hebben.

We zijn op zoek naar enkele fanatieke amateur fotografen, die de komende jaren de veranderingen in ons dorp graag willen vastleggen op de gevoelige plaat. Het hoeft geen gedetailleerd verslag te worden van de dagelijkse werkzaamheden. Het is veel meer een sfeerbeeld van de straten vóór de renovatie, tijdens de werkzaamheden en het uiteindelijke resultaat.

Je hoeft geen topfotograaf te zijn, maar mooie artistieke foto’s zijn zeker welkom. Aangezien de eerste werkzaamheden voor Steensel weer één dorp al in september beginnen, is het van belang dat er de zomer al foto’s gemaakt worden van de huidige situatie.

Heb je zin om mee te doen, meld je dan nu aan door een mail te sturen aan: dorpsraadsteensel@outlook.com. Daarna zal besproken worden hoe we de foto’s gaan verzamelen en hoe we de activiteiten of deelonderwerpen gaan verdelen.

Visieplan

Het visieplan van de Dorpsraad Steensel getiteld ‘Steensel weer één dorp’ is te vinden onder rubriek “Dorpsraad”.

Op deze pagina is ook onderstaande link te vinden om het document te downloaden.

Visieplan Dorpsraad Steensel V1.00

Nachtafsluitingen A67

Alternatieve 4 mei herdenking

Bij de Luciatoren waar we eigenlijk om 20.00 uur twee minuten stil zouden zijn, ligt een gedenkplaat met de tekst: Lux aeterna luceat eis. Dit betekent: het eeuwige licht verlichtte hen. De tekst is ontleend aan het Latijnse lied dat bij het afscheid van een overledene wordt gezongen.

Licht en Steensel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al vele eeuwen zorgt de heilige Lucia voor het schijnen van licht in donkere tijden. Het is tevens een mooie Kempische traditie om een kaarsje aan te steken voor een overledene. Deze twee zaken willen wij graag met elkaar verbinden.

Het was onze bedoeling om bij de gemeentelijke 4 mei herdenking in Steensel iedereen bij binnenkomst in de kerk een kaarsje aan te bieden. Na de herdenking van 20.00 uur zou dit kaarsje dan aangestoken kunnen worden bij ons oorlogsmonument. Mensen zouden het kaarsje ook mee naar huis kunnen nemen om thuis te herdenken. Helaas gaat deze 4 mei herdenking vanwege de Coronamaatregelen niet door.

We hebben gekozen om het licht te gaan gebruiken voor een alternatieve 4 mei herdenking. Met het licht willen we allen herdenken die vielen voor onze vrijheid hier en in den vreemde. Zeker nu we niet samen mogen komen kan het licht zorgen voor verbondenheid met elkaar.

Op 4 mei zullen om 19.45 uur de klokken gaan luiden in alle kerkdorpen van de gemeente Eersel. We willen aan iedereen vragen of ze dan een kaars of meerdere kaarsen willen aansteken, zodat deze om acht uur branden.  Dit kunnen kaarsen zijn die voor het raam gezet worden, maar het mogen natuurlijk ook windlichten of fakkels zijn die in de voortuin branden.

Om 20.00 uur tijdens de twee minuten stilte hoeven we dan alleen maar naar buiten te kijken om met elkaar verbonden te zijn. Ook onze senioren kunnen op deze wijze actief meedoen aan de herdenking.

Verder wordt aan iedereen gevraagd om op 4 mei vanaf 10.00 uur de vlag halfstok te hangen en op 5 mei de gehele dag de vlag uit te hangen. Bij de Luciatoren zal er ook gevlagd worden en zal een bloemstuk namens de gemeente komen te liggen.

Verder willen wij iedereen uitnodigen om op 4 of 5 mei een wandeling door het dorp te maken en even stil te staan bij het oorlogsmonument aan de voet van de Luciatoren. We willen u vragen of u een paar bloemen uit eigen tuin mee wilt brengen om bij het monument neer te leggen. Natuurlijk dient u hier ook gepaste afstand van elkaar te houden.

Het is 75 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Laten we onder de bijzondere omstandigheden waarin we nu verkeren vooral hen herdenken aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. Zij verdienen het om eeuwig herinnerd te worden.  

Digitale inloopavond Steensel weer één dorp

Contactmogelijkheden Steensel weer één dorp tijdens de Coronacrisis
 
De Inloopavond Voorlopig Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1 van 23 maart jl. is vanwege de maatregelen voor het Coronavirus niet doorgegaan. Het Voorlopige Ontwerp en de 3D visualisatie van de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg is via de webpagina www.eersel.nl/steenselweereendorp in te zien. Daarnaast zoeken we andere manieren om de voortgang, vragen en opmerkingen over het project Steensel weer één dorp met inwoners te communiceren.

Digitale inloopavond Voorlopige Ontwerp

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een digitale inloopavond Voorlopige Ontwerp Steensel weer één dorp fase 1. Daarmee willen we de informatie die we tijdens de openbare inloopavond van 23 maart zouden delen nu digitaal communiceren. Dat kan via korte filmpjes, uitleg over belangrijke thema’s in het ontwerp, zoals verkeersveiligheid en de mogelijkheid voor inwoners om te reageren op het ontwerp.
We spreken over één avond, maar door de digitale mogelijkheden en een duwtje in de rug door de Coronamaatregelen, is het eigenlijk een inloopavond die voor iedereen twee weken lang 24 uur per dag beschikbaar is om in te zien en te reageren. Na de twee weken sluiten we de reactieformulieren en gaan we de vragen beantwoorden. Die antwoorden worden dan op korte termijn via de webpagina gedeeld. Als deze digitale inloopavond voorbereid is, krijgt iedereen daarvan een persoonlijke uitnodiging.
 
Inloopspreekuur ter plaatse

Een andere manier is een inloopspreekuur maandagochtend in Steensel. De projectleider Frank van Meurs loopt dan in de straten van fase 1 rond, zodat iedereen hem kan aanspreken. Uiteraard kan dat niet allemaal tegelijkertijd, maar het is mogelijk om de meeste vragen kort te beantwoorden en eventueel ter plekke te kijken. Als het niet mogelijk is direct een antwoord te geven, nemen we op een later tijdstip telefonisch of via de mail contact op.
We hopen dat op deze manier iedereen de gelegenheid en vooral de ruimte krijgt om vragen aan de projectleider te stellen. De Coronamaatregelen gelden nog steeds en we vragen aan iedereen om afstand te houden, geduld en respect te hebben.
 
De maandagen dat de projectleider Frank van Meurs aanwezig is zijn voorlopig:

  • 27 april (Koningsdag)
  • 11 mei
  • 25 mei 

Voor alle data geldt maandagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur in de Frans van Nunenstraat, Heuveleind, Korte Kerkstraat en Joseph Schulteweg te Steensel. Hij is te herkennen aan een oranje veiligheidsvestje en is met zijn 2 m lengte niet te missen.

Meetnet luchtkwaliteit & geluid Eersel

Meetnet luchtkwaliteit & geluid in Eersel levert eerste resultaten op

Sinds de zomer van 2019 heeft een samenwerkingsverband van de coöperatie AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de gemeente Eersel negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel geïnstalleerd. Op deze locaties wordt de luchtkwaliteit en het geluidsniveau gemeten. Aan het einde van 2019 kwamen hier nog verschillende mobiele meetpunten voor luchtkwaliteit bij. Inmiddels worden de eerste resultaten geanalyseerd.

Inzicht in luchtkwaliteit en geluid

Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is gestart om inzicht te krijgen in de blootstelling van onze inwoners aan fijnstof, koolstofdioxide en geluid. Er zijn vele bronnen te onderscheiden van deze stoffen en geluid. Het meetnet richt zich met name op de bronnen luchtvaart (Eindhoven Airport) en mobiliteit (A67 en provinciale wegen). De uitkomsten van het meetnet geven ons vooral inzicht of de metingen overeenkomen met de situatie zoals die volgens de berekeningen is. 

Technische uitdaging

Het meetnet in de gemeente Eersel is een van de eerste in zijn soort. Jean-Paul Close van AiREAS: “Het meten van luchtkwaliteit en geluid vanuit het perspectief van gezondheid van inwoners vraagt om creativiteit in het gebruik van technieken en de analyse van meetgegevens. In Eersel krijgen we dit met een flinke dosis burgerparticipatie voor elkaar. Hét voorbeeld voor een ontwikkeling die later dit jaar in heel Zuidoost-Brabant zijn uitwerking gaat krijgen”.

Oprichting werkgroep analyse

Om de meetgegevens te voorzien van lokale context en duiding is er een werkgroep analyse opgericht. Inwoners met een technische achtergrond (vanuit iedere dorpskern van de gemeente), een onderzoeker van de GGD en de leverancier van de sensoren nemen deel aan deze werkgroep. Voorzitter van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport & Meten Cees Beemer: “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om daadwerkelijk iets over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen. De eerste analyses laten zien dat er op een aantal plekken door heel lokale bronnen hoge concentraties fijnstof worden waargenomen. Over het algemeen zitten we in de gemeente Eersel tegen de wettelijk toegestane normen aan. Door het enthousiasme van bewoners uit de dorpen van Eersel heeft het project een flinke voortuitgang geboekt”.

Meetgegevens voor iedereen

Wethouder Eric Beex: “Ik geniet ervan om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij het meetnet. Van technische vrijwilligers die de meetlocaties hebben geplaatst tot leden van de werkgroep analyse die diep in de meetgegevens duiken en de postbode die met een mobiel meetpunt door het dorp fietst”. Iedereen die geïnteresseerd is in de meetgegevens kan deze binnenkort per dag bekijken via de website van de gemeente Eersel. Aan deze dienstverlening wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Vanuit de Dorpsraad Steensel zijn Peter van den Berk en Patrik Bierens leden van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport. Peter heeft het mobiele kastje om in Steensel te meten. De centrale meetapparatuur hangt bij de ingang van De Höllekes.

Dodenherdenking 4 mei 2020

Bevrijdingsmonument Steensel, gelegen bij de ingang Luciatoren

De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2020 van de gemeente Eersel zal in Steensel plaats vinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige muziek van onze fanfare. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.

Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige optocht naar de Luciatoren waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen, het Wilhelmus zal klinken en nog enkele korte toespraken worden gehouden. In defilé lopen we dan naar het oorlogsmonument op het kerkhof waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen vanaf 18.00 uur.