Kunstwerk ‘Megaloceros Ornamentus Giganteus’ onthuld

Het derde kunstwerk van Kunstroute Het Groene Lint    

Op woensdag 25 januari is het kunstwerk ‘Megalocerus Ornamentus Giganteus’ van de Oosterbeekse kunstenaar Jan van IJzendoorn onthuld op een locatie aan de kunstwandelroute ter hoogte van het Kerkdijkje in Steensel. Kunstroute Het Groene Lint verbindt de Markt van Eersel met de Markt in Eindhoven. Dit kunstwandelpad is een natuurkunstwerk dat wordt gemarkeerd door gevlochten heggen met als staander de zwarte els. Op diverse plekken langs de route wordt de heggenreeks met een bijzonder kunstwerk verrijkt. Daardoor ontstaat een interessante en verrassende wandelroute die het platteland van Eersel verbindt met de grootstedelijke hightech regio van Eindhoven. Het kunstwerk van Van IJzendoorn is het derde kunstwerk in de gemeente Eersel dat nu gerealiseerd is.

Megaloceros Ornamentus Giganteus (2005)
Het kunstwerk verbeeldt de afgeworpen geweien van een reuzenhert uit ver vervlogen tijden. Door opwarming van de aarde veranderde aan het eind van de laatste ijstijd het leefgebied van mammoeten en deze reuzenherten. Bebossing en dichte begroeiing namen toe waardoor de graas-vlaktes van deze dieren verdwenen en de beesten uitstierven.

De kunstenaar zelf zegt over zijn werk:

‘Het reuzenhert beschikte over een ornament dat zijn eigen lichaamslengte oversteeg. Het gewei als een jachtwapen of rekwisiet, om te imponeren. Zo’n beeldhouwwerk groeide binnen een jaar uit en werd daarna afgeworpen. Waarschijnlijk speelde juist het gewei parten bij het uitsterven van de soort. De immense afmetingen dwongen hem om te leven in de gevaarlijke open vlakte die door de klimaatverandering dichtgroeide.
Het werk verwijst naar de cyclische ontwikkelingen door de eeuwen heen waar de mens steeds weer mee geconfronteerd wordt. Precies op de plaats waar nu de geweien liggen, kunnen ze ooit eerder hebben gelegen. Precies op de plek waar ze nu liggen, dacht vroeger een voorbijganger ook al na over de wereld rondom. En nu duizenden jaren later herhaalt dit wonderlijke spel zich. Ook in de toekomst zal dat alsmaar door blijven gaan. En de wereld rondom zal nooit meer dezelfde zijn zoals dat ook voorheen nooit zo was. Noch met en noch zonder ons.’

Kunstroute Het Groene Lint

Kunstroute het Groene Lint is een natuurkunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar Annet Bult en is nog volop in ontwikkeling. Het duurt nog drie tot vijf jaar voordat de eerste heggen daadwerkelijk gevlochten kunnen worden en in volle pracht en praal te bewonderen zijn. In het ontwerp van Annet Bult eindigt de wandelroute rond het Van Abbemuseum in Eindhoven met de Eerselse Mariakapel in vormsnoei in het groen. De route begint op het Hint in Eersel.  ‘Het Groene Ei’ op de Ovonde van Marcel Smink is het eerste kunstwerk langs de route. Tussen Domein Oogenlust en Steensel treffen we vervolgens de ‘Januskop’ van Sjef Voets aan en richting Steensel ‘Megaloceros Ornamentus Giganteus’.

Dorpsraad in de Pierenbode februari 2023

Interim-voorzitter

Zolang er geen vaste voorzitter is, zal er per kwartaal gerouleerd worden tussen de leden van de Dorpsraad. Per toerbeurt zullen de leden de functie van interim-voorzitter invullen. Arnold Romeijnders heeft aangegeven het eerste kwartaal deze taak op zich te nemen.  

Communicatieplatform BUURbook

Op 18 januari om 17.00 uur was in gemeenschapshuis de Höllekes de officiële aftrap van het digitale platform BUURbook Steensel!
BUURbook ging helemaal los toen daadwerkelijk een ‘hoge’ waardigheidsbekleder het digitale lintje doorknipte door een bijna koninklijke druk op de rode knop en zo het startschot gaf.
Het platform komt voort uit het Visieplan welzijn, wonen en zorg (maart 2022). Uit de input voor dit visieplan van de Steenselse verenigingen kwam de behoefte aan een gezamenlijke dorpsagenda naar voren. Na realisatie hiervan bleek er behoefte aan veel meer digitale communicatie binnen het dorp. Waarbij ook het maandelijkse dorpsblad de Pierenbode kon worden gedigitaliseerd en geactualiseerd (voorlopig blijft de Pierenbode zeker ook nog in papierenvorm verschijnen). Op basis van een programma van wensen en eisen leidde de keuze tot “BUURbook Steensel”. Dit ging in december jl. online.
Bijzonder is dat BUURbook Steensel met behulp van eigen middelen is gerealiseerd en wordt onderhouden, m.n. door bijdragen van de Steenselse verenigingen, de opbrengst van de Stinselse kerstmarkt en een bijdrage van het Oranje fonds.  Het platform is hierdoor niet alleen VOOR de inwoners maar ook VAN de inwoners. Boven verwachting zijn binnen vier weken al zo’n driehonderd inwoners/verenigingen actief op het platform, dit brengt met zich mee dat er steeds meer interessante informatie wordt gedeeld. Iedereen die betrokken is in of bij Steensel wordt uitgenodigd zich in te schrijven.  Mis niks, meld aan!

Voor het gebruik van BUURbook hierbij nog een paar tips:

  1. Wees niet anoniem op BUURbook, vul je profielgegevens in en plaats een foto. Met een volledig ingevuld profiel kun je als deelnemer ook berichten en reacties plaatsen.
  2. Denk mee en plaats berichten of activiteiten die leuk of interessant zijn om te delen met je dorpsgenoten. En als het even kan zet er dan een foto bij.
  3. Gaat het om een activiteit op een bepaalde datum/tijd maak dan ook meteen een agenda aan. Het bericht verschijnt dan ook in de Buurtagenda.

Er is een projectgroep die de implementatie van het BUURbook Steensel begeleidt. Deze is voor vragen, tips en suggesties te bereiken via buurbooksteensel@outlook.com. 

“Kunstwerk” bij de Mariakapel

Wij krijgen veel vragen en opmerkingen over het “kunstwerk” in de bomen bij de Mariakapel. Veel mensen nemen aanstoot aan het geheel en vinden de plek nabij de kapel slecht gekozen. De Dorpsraad heeft al diverse malen contact hierover gehad met de gemeente en de stichting kunstroute ‘Het groene lint’.
Het kunstwerk blijkt onderdeel te zijn van de fietsroute ‘De Gloeiige’ uitgezet door Visit Eersel. Wij hebben contact opgenomen met Visit Eersel, maar tot nu nog geen reactie mogen ontvangen. Wordt vervolgd.   

Dorpsraad in de Pierenbode januari 2023

Fietspad Stevert

Op de drukbezochte openbare dorpsraadvergadering van 28 november jl. heeft de gemeente Eersel het ontwerp getoond van het fietspad van Steensel naar Riethoven. Dit ontwerp is inmiddels ook besproken met de klankbordgroep van De Stevert. Naar aanleiding van de gesprekken met de klankbordgroep zijn er in het ontwerp snelheidsremmende maatregelen meegenomen op de Stevert om de veiligheid te verbeteren.

In 2023 doorloopt de gemeente de ruimtelijke procedures en gaat ze de benodigde gronden aankopen. Het streven is om eind 2023-begin 2024 te starten met de aanleg. De tekeningen van het ontwerp zijn te vinden via: https://www.eersel.nl/fietspad-steensel-walik.

Communicatieplatform BUURbook

Vele dorpsgenoten hebben zich al aangesloten op het communicatieplatform BUURbook. We hopen dat het aantal de komende weken nog blijft groeien.
We verwachten dat er interessante berichten geplaatst worden.
Tip: Als je een bericht plaatst van een activiteit kun je direct een agenda aanmaken en komt het in de Buurtagenda.

BUURbook was ook het goede doel van ‘Stinsel in Kerstsfeer’. Dit heeft een heel mooi bedrag opgeleverd. Samen met de geldelijke ondersteuning die we hebben gekregen van diverse Steenselse verenigingen hebben we nu een stand bereikt van € 1.742,66 en hiermee zijn we in staat om BUURbook zelf te financieren. Dat is een hele mooie prestatie waar we in Steensel erg trots op mogen zijn.
Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit te realiseren!

Steensel weer één dorp

Op donderdag 15 december 2022 is Fase 2 van het project ‘Steensel weer één dorp’ door de aannemer opgeleverd. Wethouder Steven Kraaijeveld heeft samen met enkele leden van de Dorpsraad en de klankbordgroep van de buurt, de straten weer officieel geopend. De komende weken zullen de bomen en beplanting nog aangebracht worden. Op het brinkje aan de voet van de Luciatoren komt nog een speeltoestel.

Predicaat Bewijs van Verdienste

De Dorpsraad wil Gonnie Wouters van harte feliciteren met het Predicaat Bewijs van Verdienste. Ze ontving dit uit handen van burgemeester Wim Wouters tijdens ‘Stinsel in Kerssfeer’. Wij bedanken Gonnie voor haar inzet voor het Gemeenschapshuis de Höllekes en haar rol als welkomstambassadeur van Steensel. Gonnie heet alle nieuwe inwoners van harte welkom met een mooi welkomstpakket namens Steensel. Door haar enthousiasme voelen nieuwe inwoners zich al heel snel thuis. Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

Dorpsraad in de Pierenbode juli 2022

Openbare dorpsraadvergaderingen

In het najaar zijn er twee openbare dorpsraadvergadering. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn:

  • Maandag 10 oktober 2022: Steensel weer één dorp en Beekdal De Run
  • Maandag 28 november 2022: Hart van Steensel (herbestemming van het kerkgebouw) en beleidsplan Buitengebied.

De openbare dorpsraadvergaderingen beginnen om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Höllekes.

Hart van Steensel

Zowel het parochiebestuur Samen Willibrordus als de gemeente hebben aangegeven dat het pastoriepark is verkocht aan de gemeente. Naast het kerkgebouw en de parkeervakken aan de Sint-Lucijweg heeft de gemeente nu ook het park in bezit gekregen. Wat de exacte plannen zijn voor het park is nog niet duidelijk. De gemeente heeft echter al diverse keren aangegeven erg gecharmeerd te zijn van het huidige initiatief van de Steenselse bevolking en stimuleert groenontwikkeling in de diverse kernen. Wij verwachten dan ook dat het park meegenomen wordt in de plannen rondom de ontwikkeling van het kerkgebouw en het nieuwe dorpsplein. Dank aan de vrijwilligers die het park geweldig goed onderhouden en Steensel een mooie ontmoetingsplek hebben gegeven. Eveneens dank aan het Stinsels Archief en werkgroep Rondom de Toren. Mede door hun standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn we een mooi parkje rijker. Oorspronkelijk was het de bedoeling van het parochiebestuur om hier enkele woningen te bouwen, maar dan is dit park toch een veel betere bestemming. Zeker nu we op andere locaties goede mogelijkheden krijgen om te bouwen.

Ondertussen zijn er diverse werkgroepen actief om het kerkgebouw te verbouwen en opnieuw in te richten. Ook is er een werkgroep bezig met het uitwerken van nieuwe activiteiten wanneer het gemeenschapshuis verplaatst wordt naar het kerkgebouw. Naast de werkgroepen voor ‘Steensel weer één dorp’ is er ook een aparte werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe dorpsplein voor het kerkgebouw. Dit plein zal een heel stuk grote worden dan het huidige kerkplein. Het plein wordt namelijk aan de zijkant van het kerkgebouw (nu nog Kerkdreef) uitgebreid. Ook aan de voorzijde zal het plein verder uitgebreid worden tot aan de pastorietuin. Al met al een echt “nieuw hart voor Steensel”.

Communicatieplatform

De Dorpsraad is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw digitaal communicatieplatform voor heel Steensel. Hierbij worden ook alle verenigingen van Steensel betrokken. Het doel is om tot een gezamenlijk platform te komen waar alle verenigingen en inwoners van Steensel eenvoudig op aan kunnen sluiten. We hebben inmiddels de dorpsagenda verder verbeterd en zijn nu bezig met het opzetten van een digitaal platform voor een klussendienst.

Inmiddels zijn we ook aan het rondkijken welke platformen er reeds in de markt gezet zijn. We hebben al contact met enkele dorpsraden en gemeenten die zo’n platform in gebruik hebben. Hier zitten een tweetal goede systemen bij die we de komende maanden verder willen gaan onderzoeken, samen met de Steenselse verenigingen en stichtingen. Vanzelfsprekend blijven we ook nog steeds communiceren via papier zoals de Pierenbode.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode juni 2022

Hart van Steensel

Het lijkt wat stil rondom het plan ‘Hart van Steensel’ voor de buitenwereld. Echter achter de schermen wordt er veel werk verzet. Er is een werkgroep actief om alle activiteiten in kaart te brengen en mede te bepalen hoe de ruimtes het beste ingedeeld kunnen worden. De bouwgroep is volop aan de slag met de architect om schetsplannen op te stellen. Deze schetsplannen zijn benodigd om in eerste instantie goedkeuring van de monumentencommissie te krijgen. Verder is de gemeente nog de laatste puntjes op de i aan het zetten om het kerkgebouw aan te kopen. Dit dient vanzelfsprekend zeer zorgvuldig te gebeuren en kost wat meer tijd dan vooraf is voorzien. De verwachting is dan ook dat de beoogde sluiting van het kerkgebouw dan ook niet in juli zal plaats gaan vinden zoals eerder aangegeven, maar pas na de zomervakantie.

Openbare dorpsraadvergaderingen

Er gebeurt van alles in Steensel. Om alle inwoners goed te informeren over de diverse onderwerpen waar we momenteel mee bezig zijn, beleggen we maar liefst twee openbare dorpsraadvergaderingen in het najaar.

De eerste wordt gehouden op maandag 10 oktober. De belangrijkste onderwerpen zijn: 1) Steensel weer één dorp en 2) Herinrichtingsplannen voor de Run.

De tweede vergadering is op maandag 28 november, dan wordt een toelichting gegeven op de onderwerpen: 1) Herbestemming kerkgebouw en 2) Beleidsplan buitengebied.

Eindhoven Airport

Wij krijgen regelmatig berichten dat steeds meer mensen overlast ervaren van Eindhoven Airport. De vliegtuigen vliegen vaak rakelings naast en steeds vaker ook over Steensel. Het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu) is een adviesorgaan van het ministerie van Defensie. Zij stellen per kwartaal een rapportage op met betrekking tot meldingen die gedaan worden door omwonenden. Uit deze rapportage blijkt erg duidelijk dat sinds 2019 de overlast sterk is toegenomen. Het COVM maakt hierbij onderscheid tussen mensen die meer dan 25 meldingen per kwartaal doen en melders die onder de 25 meldingen blijven.

Het aantal meldingen van mensen die minder dan 25 meldingen per kwartaal invoeren is in 2021 met maar liefst 45% toegenomen. De stijging bij de frequente melders is nog veel sterker en bedraagt maar liefst 345%. In totaal zijn er 1358 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Ter vergelijking in Eersel zijn er maar 63 meldingen gedaan in 2021.

Dit druist dus helemaal in tegen het advies van Pieter van Geel waarbij een reductie van geluidsoverlast met 30% wordt gerealiseerd. Het lijkt erop dat Eindhoven Airport dit probeert te bereiken door de overlast te verminderen bij grotere plaatsen waardoor er minder melders zijn. Echter Pieter van Geel is hier expliciet over. De reductie bij de ene plaats mag niet ten koste van de ander gaan. Daarnaast stelt hij voor om het vliegen veel meer te verspreiden via meerdere vliegroutes.

Wanneer u dus overlast ervaart, blijf dit dan gewoon melden. Het vergemakkelijkt het voor ons om een discussie te voeren. Meldingen kunnen gedaan worden via de site www.samenopdehoogte.nl en via de burenapp van Eindhoven Airport.

Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan Frans Huijbers

Op zondag 24 april werd bij het Hoaneven een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Frans Huijbers. De werkgroep Natuur en Buitengebied had dit geïnitieerd om postuum Frans te waarderen voor al het werk dat hij verrichtte voor de natuurwerkgroep en de weidevogelgroep. In de boom waarop het gedachtenisbordje is bevestigd is ook een torenvalk nestkast geplaatst (gemaakt door broer Piet). Vanwege corona heeft deze activiteit een tijd op zich laten wachten. Nu het weer mogelijk was hield Jan Pieters van de werkgroep een mooi verhaal over Frans zijn inzet voor de Steenselse natuur. Hierna werd door Toos samen met haar kleinzoon, onder belangstelling van familie en betrokkenen, de plaquette onthuld.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

4 mei herdenking 2022

De algemene Dodenherdenking op 4 mei 2022 van de gemeente Eersel zal in Steensel plaatsvinden. De herdenking begint om 19.00 uur in de kerk. Hier zullen enkele lezingen gehouden worden, afgewisseld met prachtige muziek. Ook Sidanza zal een mooie dans opvoeren.

Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde in plechtige optocht naar de absouteplaats op het kerkhof waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zullen nemen. Hier zal teven het Wilhelmus  klinken en volgt nog een korte toespraak van onze burgemeester.

In defilé lopen we daarna naar het oorlogsmonument gelegen aan de toegangspoort van de Luciatoren waar bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden aangestoken. We hopen op een grote opkomst vanuit de Steenselse bevolking en we zouden het erg op prijs stellen wanneer veel inwoners de Nederlandse vlag halfstok willen hangen op 4 mei.

Dorpsraad in de Pierenbode maart 2022

Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg

Tijdens de druk bezochte dorpsraadvergadering van 7 maart jongstleden, is het visieplan Welzijn, Wonen en Zorg toegelicht aan de Steenselse bevolking. Dit visieplan is mede met de hulp van de volgende partners tot stand gekomen: De Belangenvereniging Senioren Steensel, Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Eersel, Huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg (Zuidzorg) en KBO-Brabant.  

Het visieplan is te downloaden via de link: https://dorpsraadsteensel.nl/werkgroepen/welzijn-en-zorg/. De missie van het visieplan wordt uitgelegd aan de hand van 6 thema’s. Aan elk thema is een stelling gehangen voor discussie.

Thema 1: Versterken sociale cohesie en levendigheid. Stelling: “In mijn droom is de huiskamer van de Höllekes altijd open en uitnodigend om binnen te lopen voor een gezellig praatje”. In de discussie is bijval voor deze stelling. Aangegeven wordt dat de huidige Hollekes niet uitnodigend is en veel van de activiteiten niet zichtbaar naast elkaar plaatsvinden. Meer transparantie is aantrekkelijk! Meer muren weg en graag aansluiting op buitenruimte.

Thema 2: Helpen bij (dreigend ) kwetsbare positie. Stelling: “Mensen moeten maar om hulp vragen. Als ze niet om hulp vragen hoef ik niets te doen”. In de discussie wordt aangedragen: er is veel onwetendheid over de hulpmogelijkheden, veel mensen weten geen weg in de hulpverlening. Officiële instanties hebben geen tijd meer om naar de mensen thuis te komen. De zogenaamde “antennegroep”, die 7 jaar geleden met veel enthousiasme in Steensel van start ging, is nooit goed gaan lopen. De reden waarom is tot op heden niet duidelijk. Wel wordt verondersteld dat het actief signaleren van hulpvragen door deze groep onvoldoende uit de bus kwam doordat er geen actief samenwerkend netwerk omheen zat, zoals dat nu wel beoogd wordt. Leden van de voormalige antennegroep worden uitgenodigd zich te melden met ideeën of suggesties bij de werkgroep welzijn en zorg van de dorpsraad. De conclusie is dat er een actievere houding van dorpsgenoten moet komen om daadwerkelijk tot hulp te kunnen komen. Een samenwerkend netwerk en het aanstellen van een dorpsondersteuner die  hulpvragen en -mogelijkheden met elkaar verbindt, zijn daarbij noodzakelijk.   

Thema 3: Inrichten van wonen, woonomgeving en infrastructuur. Stelling: “Er is voldoende aanbod van woningen om in Steensel te kunnen blijven wonen, ook als je ouder wordt”. In de discussie komt enkele malen naar voren dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen die kleiner willen wonen. Kleinere woningen zijn momenteel voor deze doelgroep amper beschikbaar, waardoor zij in hun huidige woningen blijven. Particuliere initiatieven van mensen in grote huizen of percelen, die daarop meer woonruimte beschikbaar willen maken, dienen beter door de gemeente te worden ondersteund. Meer oog voor het flexibel invullen van nieuwe woonruimte, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses.

Thema 4: Jongeren. Stelling: “Als jongeren vroeg betrokken worden dan nemen ze verantwoordelijkheid op en is er voor hen genoeg te doen wat hun aanspreekt”. Ook hier komt het woningprobleem weer aan de orde. Er moet een woonperspectief zijn voor jongeren om in Steensel te kunnen blijven wonen, dat is er nu niet. Steensel mag best groeien. Er wordt een suggestie gedaan voor de wens van jongeren voor een winkeltje: kijk naar coöperatieve vormen in andere kleine kernen. Schakel jongeren zelf ook in.

Thema 5: Versterken basisvoorzieningen. Stelling: “Om een leefbaar dorp te blijven hebben we een aantal basisvoorzieningen nodig”. Hier is unanieme instemming voor. Aan de opsomming van basisvoorzieningen dienen de sportvoorzieningen te worden toegevoegd.

Thema 6: Thema bewustwording en vaardigheden. Stelling: “We hebben in Steensel genoeg aandacht voor iedereen”. In de discussie komt naar voren dat in onze complexe maatschappij, met alle digitale vaardigheden, veel mensen zijn die onvoldoende kunnen meekomen. Een sociaal vangnet is dus zeer belangrijk. Er is zeker geen bijval voor de stelling.  

Er volgt een levendige discussie over de verschillende thema’s. Vanuit de zaal worden er veel vragen gesteld en ideeën geopperd. Deze worden allemaal genoteerd en verwerkt in het visieplan. Op het einde van de bijeenkomst wordt gevraagd naar instemming over het visieplan door op te gaan staan. Alle aanwezigen staan op en geven daarmee aan het visieplan te steunen. Op 24 maart zal het definitieve visieplan aangeboden worden aan het College van B&W in Eersel.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Binnen de gemeente Eersel zijn voorbereidingen getroffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat in eerste instantie om 50 vluchtelingen in één of meer centrale opvanglocaties. Daarnaast biedt een enkele particulier op grond van familiebanden aan enkele vluchtelingen onderdak. Zowel de regio als gemeente Eersel hebben tot nu toe een duidelijke voorkeur voor gezamenlijke opvang op een grotere locatie en niet bij particulieren.

Voor Steenselnaren die via de gemeente willen helpen met het doneren van spullen, geld willen geven of zich aan willen melden als gastgezin, is informatie beschikbaar op www.eersel.nl, zie “Opvang Oekraïense vluchtelingen”. Je kunt je ook als vrijwilliger aanmelden bij www.Eerselvoorelkaar.nl, zie “vluchtelingenondersteuning” of “inzamelacties”. Voor mensen die particulier onderdak willen bieden is ook informatie te vinden op www.vluchtelingenwerknederland.nl waar voor wordt verwezen naar www.takecarebnb.org

De werkgroep welzijn en zorg van de dorpsraad blijft in nauw contact met de gemeente Eersel om te bezien welke bijdrage op enig moment welkom is (contactpersoon Arnold Romeijnders, arnoldromeijnders@outlook.com, 06-51052226).

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp update maart 2022

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
De aannemer is gestart met de werkzaamheden in de Jan Hagelaersweg. Op 18 februari zijn de werkzaamheden symbolisch gestart doordat wethouder Steven Kraaijeveld en Rinze van Oorschot in aanwezigheid van de aannemer en medewerkers gemeente Eersel een bouwbord onthulden.

Afbeelding: foto opening werkzaamheden Fase 2

Fasering

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de fasering iets aangepast. Het verschil is minimaal. De definitieve fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp en op de afbeelding hieronder. Je woning blijft bereikbaar maar tijdens het werk bij jouw perceel moet je de auto even ergens anders parkeren. Je ontvangt hierover een brief van de aannemer.  

Afbeelding: Fasering Fase 2

Fase 3 (Eindhovenseweg)

Voorbereidingen en onderzoeken

In de eerste maanden van 2022 zijn er diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd (verhardingsonderzoek, bodemonderzoek, hoogtemetingen). Deze gegevens gebruiken we om goede plannen te maken.

Participatie
In maart is er een bewonersavond gepland voor de bewoners aan de Eindhovenseweg in de Hollekes. De bewoners van de Eindhovenseweg ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na deze avond willen we verder gaan met een klankbordgroep om de plannen uit te werken.Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”, de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden je op de hoogte

Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 9 maart 2022

Heeft u vragen aan de Eerselse politici? Kom dan naar het verkiezingsdebat op 9 maart in gemeenschapshuis de Höllekes in Steensel.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, houdt de Dorpsraad van Steensel op woensdag  9 maart 2022 een verkiezingsdebat. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Eersel aanwezig. De presentatie is in handen van dorpsraadleden Patrik Bierens en Ruud Coppens.  De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Thema’s

De politieke partijen presenteren in een pitch van 5 minuten hun programma. Hierna leggen Patrik en Ruud hen een aantal thema’s voor die vooral in Steensel een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan – fietsverbindingen in de Kempen – Eindhovenseweg Steensel – bouwen in Steensel, m.n. voor starters en senioren – welzijn, wonen en zorg – buitengebied.  De politici gaan hierover met elkaar in debat. Ook de toehoorders kunnen tijdens deze avond gericht vragen stellen en in debat gaan met de politici.

We hebben toezeggingen voor deelname binnen van het CDA, D66, Eersel Samen Anders, Kernbeleid, PvdA-GroenLinks en VVD.

Heeft u vragen aan de Eerselse politici? Op 9 maart a.s. kunt u ze rechtstreeks benaderen!

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in Gemeenschapshuis de Höllekes, Korte Kerkstraat 7a te Steensel.

Dorpsraadpleging over ‘Concept Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg Steensel’

maandag 7 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de St. Luciakerk te Steensel
Afgelopen jaar is een grote groep inwoners bezig geweest om alle gedachten over welzijn, wonen en zorg te verzamelen en te bundelen in een gemeenschappelijke visie en missie. Het ontstane visieplan wordt omgezet naar een actieplan voor de komende vijf jaren.
In het ontwikkeltraject waren er met jongeren, verenigingen en organisaties in Steensel klankbordsessies.
De Dorpsraad werkte hierin nauw samen met de Belangenvereniging Senioren Steensel, de Höllekes, huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg, Adviesraad Sociaal Domein, KBO Brabant en de gemeente Eersel.
Nu het concept Visieplan klaar is leggen we dit graag voor aan alle dorpsbewoners. In een dorpsraadpleging is er ruimte voor het leveren van commentaar en geven van aanvullingen. Wat wordt ingebracht nemen we graag mee in het definitieve visie- en actieplan.
Wilt u meedenken en uw inbreng hebben? Kom dan maandag 7 maart om 20 uur naar de St. Luciakerk. We kijken uit naar uw komst!
Ter voorbereiding op de avond is het concept visieplan – HIER – in te zien.
Voor de avond zelf wordt er een QR code aangemaakt zodat u het visieplan ter plekke kunt bekijken op uw telefoon of iPad.
Voor de niet gedigitaliseerde deelnemers zullen er een aantal papieren exemplaren van het plan klaarliggen.