Hart van Steensel september 2020

Komende jaren wordt het centrum van Steensel heringericht onder de naam van “Steensel weer een dorp”. Aanleiding is dat de riolering wordt vernieuwd en daarmee de aanleg, inrichting en aankleding van een tiental straten. Daarbij is als doel gesteld om de huidige fysieke splitsing van het dorp op te heffen.

In dit kader wordt het gebied rondom de Luciatoren en de kerk vernieuwd. Het nieuwe en vergrote kerkplein wordt hierbij geschikt gemaakt om een centrale dorpsfunctie in te nemen. Recent heeft het kerkbestuur aangegeven dat geloofsuitoefening in de kerk wordt beëindigd en dat het kerkgebouw vrij komt voor een andere bestemming.

Dorpsraad Steensel heeft een breed gedragen visieplan opgesteld waarin de visie van “Steensel weer een dorp” wordt uiteengezet en onderbouwd. Hierbij wordt aangegeven om de oude dorpskern van Steensel weer te herstellen en het kerkplein en de kerk voor een openbare en centrale dorpsfunctie te behouden. Het uitgebreide kerkplein kan dan als nieuw dorpsplein fungeren. De kerk zou ingericht kunnen worden als combinatie van gebedsruimte en dorpshuis.

In de afgelopen weken hebben de Dorpsraad Steensel, Gemeenschapshuis De Höllekes en de werkgroep “Rondom de Toren” de handen ineen geslagen en een coalitie gevormd. Er is binnen Steensel een grote consensus over de gestelde doelen die genoemd worden in het visieplan. De lokale stakeholders zijn bereid om door samenwerking te onderzoeken of we deze doelen kunnen gaan halen.

Het parochiebestuur en de gemeente Eersel hadden in een eerder stadium  al hun bereidheid geuit om hieraan mee te werken  uitgesproken, maar er was  nog geen gezamenlijke  beeld van de doelen en de route daar naar toe. . Vanuit Steensel kregen we  het gevoel dat de betrokken partijen op elkaar aan het wachten waren en misten we  daadkracht en urgentie om een  integrale visie met betrekking tot ontwikkeling van de nieuwe dorpskern van Steensel samen op te pakken.

Inmiddels hebben er al diverse gesprekken plaats gevonden tussen de betrokken partijen. Gemeente Eersel heeft de handschoen  opgepakt en een kwartiermaker aangesteld die alle mogelijke alternatieven gaat onderzoeken. Ook het parochiebestuur heeft haar medewerking toegezegd. De kwartiermaker gaat samen met de verschillende partijen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot een goede gebiedsontwikkeling te komen rondom de kerk en de Luciatoren. Ook de pastorietuin en de herbestemming van het kerkgebouw worden in deze plannen meegenomen. Tevens wordt onderzocht wat de mogelijke invulling kan worden van het huidige dorpsplein.

We hebben het project ‘Hart van Steensel’ genoemd. We willen van Steensel weer één dorp maken, met een dorpskern die weer komt te liggen in het historische hart van het dorp. Tevens moet het gebied het kloppende hart worden van de Steenselse gemeenschap.

In deze fase van het project zijn we nog veel aan het onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar verschillende scenario’s en alternatieven. Momenteel worden  er  drie werkgroepen ingericht. De komende maanden zal het aantal personen die bij de plannen betrokken worden nog verder toenemen. Als er Steenselnaren zijn die graag bij dit proces willen worden betrokken worden zij van harte uitgenodigd zich te melden via de het mailadres van de dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com