Dorpsraad in de Pierenbode juni 2022

Hart van Steensel

Het lijkt wat stil rondom het plan ‘Hart van Steensel’ voor de buitenwereld. Echter achter de schermen wordt er veel werk verzet. Er is een werkgroep actief om alle activiteiten in kaart te brengen en mede te bepalen hoe de ruimtes het beste ingedeeld kunnen worden. De bouwgroep is volop aan de slag met de architect om schetsplannen op te stellen. Deze schetsplannen zijn benodigd om in eerste instantie goedkeuring van de monumentencommissie te krijgen. Verder is de gemeente nog de laatste puntjes op de i aan het zetten om het kerkgebouw aan te kopen. Dit dient vanzelfsprekend zeer zorgvuldig te gebeuren en kost wat meer tijd dan vooraf is voorzien. De verwachting is dan ook dat de beoogde sluiting van het kerkgebouw dan ook niet in juli zal plaats gaan vinden zoals eerder aangegeven, maar pas na de zomervakantie.

Openbare dorpsraadvergaderingen

Er gebeurt van alles in Steensel. Om alle inwoners goed te informeren over de diverse onderwerpen waar we momenteel mee bezig zijn, beleggen we maar liefst twee openbare dorpsraadvergaderingen in het najaar.

De eerste wordt gehouden op maandag 10 oktober. De belangrijkste onderwerpen zijn: 1) Steensel weer één dorp en 2) Herinrichtingsplannen voor de Run.

De tweede vergadering is op maandag 28 november, dan wordt een toelichting gegeven op de onderwerpen: 1) Herbestemming kerkgebouw en 2) Beleidsplan buitengebied.

Eindhoven Airport

Wij krijgen regelmatig berichten dat steeds meer mensen overlast ervaren van Eindhoven Airport. De vliegtuigen vliegen vaak rakelings naast en steeds vaker ook over Steensel. Het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu) is een adviesorgaan van het ministerie van Defensie. Zij stellen per kwartaal een rapportage op met betrekking tot meldingen die gedaan worden door omwonenden. Uit deze rapportage blijkt erg duidelijk dat sinds 2019 de overlast sterk is toegenomen. Het COVM maakt hierbij onderscheid tussen mensen die meer dan 25 meldingen per kwartaal doen en melders die onder de 25 meldingen blijven.

Het aantal meldingen van mensen die minder dan 25 meldingen per kwartaal invoeren is in 2021 met maar liefst 45% toegenomen. De stijging bij de frequente melders is nog veel sterker en bedraagt maar liefst 345%. In totaal zijn er 1358 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Ter vergelijking in Eersel zijn er maar 63 meldingen gedaan in 2021.

Dit druist dus helemaal in tegen het advies van Pieter van Geel waarbij een reductie van geluidsoverlast met 30% wordt gerealiseerd. Het lijkt erop dat Eindhoven Airport dit probeert te bereiken door de overlast te verminderen bij grotere plaatsen waardoor er minder melders zijn. Echter Pieter van Geel is hier expliciet over. De reductie bij de ene plaats mag niet ten koste van de ander gaan. Daarnaast stelt hij voor om het vliegen veel meer te verspreiden via meerdere vliegroutes.

Wanneer u dus overlast ervaart, blijf dit dan gewoon melden. Het vergemakkelijkt het voor ons om een discussie te voeren. Meldingen kunnen gedaan worden via de site www.samenopdehoogte.nl en via de burenapp van Eindhoven Airport.

Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan Frans Huijbers

Op zondag 24 april werd bij het Hoaneven een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Frans Huijbers. De werkgroep Natuur en Buitengebied had dit geïnitieerd om postuum Frans te waarderen voor al het werk dat hij verrichtte voor de natuurwerkgroep en de weidevogelgroep. In de boom waarop het gedachtenisbordje is bevestigd is ook een torenvalk nestkast geplaatst (gemaakt door broer Piet). Vanwege corona heeft deze activiteit een tijd op zich laten wachten. Nu het weer mogelijk was hield Jan Pieters van de werkgroep een mooi verhaal over Frans zijn inzet voor de Steenselse natuur. Hierna werd door Toos samen met haar kleinzoon, onder belangstelling van familie en betrokkenen, de plaquette onthuld.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.