Hart van Steensel maart 2021

In 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met de renovatie van de infrastructuur van de dorpskern in Steensel. Het doel is om van Steensel weer één dorp te maken. De eerste fase van dit project ‘Steensel weer één dorp’ wordt momenteel uitgevoerd en de tweede fase van het project bevindt zich in de ontwerpfase (zie de nieuwsbrief hierover eveneens in deze Pierenbode).

Bij de herinrichting van de straten is het uitgangspunt dat de tweedeling die nu veroorzaakt wordt door de Eindhovenseweg zoveel mogelijk wordt opgeheven. De herontwikkeling van het centrum van Steensel biedt volop mogelijkheden om al bestaande initiatieven in deze plannen op te nemen. Eén van die initiatieven die genoemd worden, is de herbestemming van het kerkgebouw in Steensel.

De parochie Eersel heeft aangekondigd dit kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan wellicht ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en werkgroep  ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Daarnaast hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze gebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de gemeente inmiddels bij de gemeenteraad aanvullend krediet aangevraagd om daadwerkelijk een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:

  • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

  • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

  • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

  • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

De komende weken gaat de kwartiermaker dit haalbaarheidsonderzoek nog voortzetten en een rapport opstellen met zijn bevindingen. Ondertussen vinden er nog diverse gesprekken plaats tussen de Steenselse coalitie, de gemeente en het parochiebestuur. Dit gebeurt op een goede en constructieve wijze. Het is een complex proces en er dienen nog veel beslissingen genomen te worden. Echter alle partijen spreken hun positieve intentie uit om dit haalbaarheidsonderzoek zeer serieus te nemen en tot een mooie invulling van beide deelgebieden te komen. Het doel om van Steensel weer één dorp te maken, wordt door alle betrokken partijen volmondig onderstreept.

Mocht uit het haalbaarheidsonderzoek blijken dat de plannen realiseerbaar zijn, dan zal er een project opgestart worden. Tijdens deze projectfase zullen de belanghebbenden (zoals verenigingen) en omwonenden bij dit traject betrokken worden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.