Hart van Steensel augustus 2021

Hart van Steensel

Het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om het kerkgebouw een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is in oktober 2020 namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Haalbaarheidsonderzoek

De afgelopen tien maanden is er hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Diverse werkgroepen uit Steensel hebben hun input gegeven. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten van het gemeenschapshuis uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het haalbaar is om de het gemeenschapshuis te verplaatsen naar het kerkgebouw. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via de website van de Dorpsraad Steensel op te vragen: www.dorpsraadsteensel.nl.

Gemeenteraad

Het plan ‘Hart van Steensel’ is inmiddels opgenomen in de voorjaarsnota van de gemeente Eersel. Dit betekent dat er geld is gereserveerd voor de uitvoering van het plan.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken. Het is een unieke kans om de historische dorpskern terug te laten keren naar zijn oorspronkelijke plek.

Op dinsdag 29 juni is het plan ‘Hart van Steensel’ door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het plan goed te keuren en te laten uitvoeren in 2022 en 2023.

Zowel de gemeenteraad als de wethouder spreken lovende woorden over het initiatief en de aanpak vanuit Steensel. Menig politieke partij geeft aan dat Steensel het verdient om een mooie dorpskern te krijgen en dat het zeer gewaardeerd wordt hoe het plan tot stand is gekomen.

Coalitie Steensel

De coalitie Steensel is erg verheugd door het unanieme besluit van de gemeenteraad. In een hele korte tijd is er erg veel werk verzet. Niet alleen door de werkgroepleden uit Steensel, maar zeker ook  op het gemeentehuis. Een project dat normaal gesproken twee tot drie jaar kost om door de gemeenteraad te krijgen, is in tien maanden tijd gerealiseerd. Dit is een compliment aan alle partijen die hier aan meegewerkt hebben. Onze dank gaat dan ook uit naar de kwartiermaker, alle werkgroepleden, de gemeente Eersel en het parochiebestuur Samen Willibrordus in Eersel voor hun constructieve bijdrage de afgelopen maanden.

Volgende projectfase

Door de goedkeuring van de gemeenteraad kunnen we door naar de volgende projectfase. De volgende stappen staan voor dit jaar nog op de planning.

 • Ondertekening intentieovereenkomst Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes – Gemeente Eersel voor het gebruik van het kerkgebouw
 • Ondertekening koopovereenkomst Parochiebestuur Samen Willibrordus – Gemeente Eersel
 • Aanstellen nieuwe projectleider transformatie kerkgebouw
 • Opstarten ruimtelijke procedures
 • Afstemming van het plan ‘Hart van Steensel’ met de plannen van SW1D (Steensel weer één dorp), over de invulling van het nieuwe dorpsplein
 • Uitvoeren bouwkundig onderzoek en kostenraming
 • Openbare aanbestedingsprocedure en selectie architect
 • Opstellen eerste schetsontwerp

Vanzelfsprekend zullen de omwonenden en direct betrokkenen (zoals verenigingen) bij het ontwerp worden betrokken. In de loop van 2022 wordt het ontwerp verder gedetailleerd uitgewerkt en volgt de aanbestedingsprocedure voor verbouwingswerkzaamheden. Als alles vlot verloopt verwachten we eind 2023 het nieuwe gemeenschapshuis op te kunnen leveren.

Op maandag 4 oktober zal de coalitie Hart van Steensel tijdens de openbare dorpsraadvergadering een verdere toelichting geven hoe dit plan tot stand is gekomen en hoe het project verder zal worden vormgegeven.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Contactgroep Rondom de Toren.