Hart van Steensel juli 2021

Hart van Steensel

De parochie Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Steenselse coalitie

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Ook hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze plangebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Haalbaarheidsonderzoek

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de kwartiermaker van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de twee plangebieden: Herbestemming van het kerkgebouw en woningbouwontwikkeling op het huidige dorpsplein. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

  • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

  • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

  • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

  • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat beide plangebieden haalbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via onderstaande link op de site van de gemeente op te vragen:

https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9f6b284d-2798-4655-a288-98ae290345ca?documentId=c2668d44-d185-423d-bd6a-7ee52e2c67dc.

Het document zal ook op de site van de Dorpsraad gepubliceerd worden.

Gemeenteraad

De volgende stap is dat het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Er dient budget voor het project te worden opgenomen in de voorjaarsnota en de raad dient akkoord te gaan met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken.

Op dinsdag 29 juni wordt het plan Hart van Steensel door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 6 juli 2021 neemt de raad het besluit over de voorjaarsnota waarin het budget voor het Hart van Steensel is opgenomen. Een week later wordt er een besluit genomen over de uitvoering van het plan.

We hopen en hebben er vertrouwen in dat de gemeenteraad twee keer een positief besluit neemt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.