Dorpsraad in de Pierenbode maart 2022

Visieplan Welzijn, Wonen en Zorg

Tijdens de druk bezochte dorpsraadvergadering van 7 maart jongstleden, is het visieplan Welzijn, Wonen en Zorg toegelicht aan de Steenselse bevolking. Dit visieplan is mede met de hulp van de volgende partners tot stand gekomen: De Belangenvereniging Senioren Steensel, Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Eersel, Huisartspraktijk Steensel, Thuiszorg (Zuidzorg) en KBO-Brabant.  

Het visieplan is te downloaden via de link: https://dorpsraadsteensel.nl/werkgroepen/welzijn-en-zorg/. De missie van het visieplan wordt uitgelegd aan de hand van 6 thema’s. Aan elk thema is een stelling gehangen voor discussie.

Thema 1: Versterken sociale cohesie en levendigheid. Stelling: “In mijn droom is de huiskamer van de Höllekes altijd open en uitnodigend om binnen te lopen voor een gezellig praatje”. In de discussie is bijval voor deze stelling. Aangegeven wordt dat de huidige Hollekes niet uitnodigend is en veel van de activiteiten niet zichtbaar naast elkaar plaatsvinden. Meer transparantie is aantrekkelijk! Meer muren weg en graag aansluiting op buitenruimte.

Thema 2: Helpen bij (dreigend ) kwetsbare positie. Stelling: “Mensen moeten maar om hulp vragen. Als ze niet om hulp vragen hoef ik niets te doen”. In de discussie wordt aangedragen: er is veel onwetendheid over de hulpmogelijkheden, veel mensen weten geen weg in de hulpverlening. Officiële instanties hebben geen tijd meer om naar de mensen thuis te komen. De zogenaamde “antennegroep”, die 7 jaar geleden met veel enthousiasme in Steensel van start ging, is nooit goed gaan lopen. De reden waarom is tot op heden niet duidelijk. Wel wordt verondersteld dat het actief signaleren van hulpvragen door deze groep onvoldoende uit de bus kwam doordat er geen actief samenwerkend netwerk omheen zat, zoals dat nu wel beoogd wordt. Leden van de voormalige antennegroep worden uitgenodigd zich te melden met ideeën of suggesties bij de werkgroep welzijn en zorg van de dorpsraad. De conclusie is dat er een actievere houding van dorpsgenoten moet komen om daadwerkelijk tot hulp te kunnen komen. Een samenwerkend netwerk en het aanstellen van een dorpsondersteuner die  hulpvragen en -mogelijkheden met elkaar verbindt, zijn daarbij noodzakelijk.   

Thema 3: Inrichten van wonen, woonomgeving en infrastructuur. Stelling: “Er is voldoende aanbod van woningen om in Steensel te kunnen blijven wonen, ook als je ouder wordt”. In de discussie komt enkele malen naar voren dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen die kleiner willen wonen. Kleinere woningen zijn momenteel voor deze doelgroep amper beschikbaar, waardoor zij in hun huidige woningen blijven. Particuliere initiatieven van mensen in grote huizen of percelen, die daarop meer woonruimte beschikbaar willen maken, dienen beter door de gemeente te worden ondersteund. Meer oog voor het flexibel invullen van nieuwe woonruimte, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses.

Thema 4: Jongeren. Stelling: “Als jongeren vroeg betrokken worden dan nemen ze verantwoordelijkheid op en is er voor hen genoeg te doen wat hun aanspreekt”. Ook hier komt het woningprobleem weer aan de orde. Er moet een woonperspectief zijn voor jongeren om in Steensel te kunnen blijven wonen, dat is er nu niet. Steensel mag best groeien. Er wordt een suggestie gedaan voor de wens van jongeren voor een winkeltje: kijk naar coöperatieve vormen in andere kleine kernen. Schakel jongeren zelf ook in.

Thema 5: Versterken basisvoorzieningen. Stelling: “Om een leefbaar dorp te blijven hebben we een aantal basisvoorzieningen nodig”. Hier is unanieme instemming voor. Aan de opsomming van basisvoorzieningen dienen de sportvoorzieningen te worden toegevoegd.

Thema 6: Thema bewustwording en vaardigheden. Stelling: “We hebben in Steensel genoeg aandacht voor iedereen”. In de discussie komt naar voren dat in onze complexe maatschappij, met alle digitale vaardigheden, veel mensen zijn die onvoldoende kunnen meekomen. Een sociaal vangnet is dus zeer belangrijk. Er is zeker geen bijval voor de stelling.  

Er volgt een levendige discussie over de verschillende thema’s. Vanuit de zaal worden er veel vragen gesteld en ideeën geopperd. Deze worden allemaal genoteerd en verwerkt in het visieplan. Op het einde van de bijeenkomst wordt gevraagd naar instemming over het visieplan door op te gaan staan. Alle aanwezigen staan op en geven daarmee aan het visieplan te steunen. Op 24 maart zal het definitieve visieplan aangeboden worden aan het College van B&W in Eersel.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Binnen de gemeente Eersel zijn voorbereidingen getroffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat in eerste instantie om 50 vluchtelingen in één of meer centrale opvanglocaties. Daarnaast biedt een enkele particulier op grond van familiebanden aan enkele vluchtelingen onderdak. Zowel de regio als gemeente Eersel hebben tot nu toe een duidelijke voorkeur voor gezamenlijke opvang op een grotere locatie en niet bij particulieren.

Voor Steenselnaren die via de gemeente willen helpen met het doneren van spullen, geld willen geven of zich aan willen melden als gastgezin, is informatie beschikbaar op www.eersel.nl, zie “Opvang Oekraïense vluchtelingen”. Je kunt je ook als vrijwilliger aanmelden bij www.Eerselvoorelkaar.nl, zie “vluchtelingenondersteuning” of “inzamelacties”. Voor mensen die particulier onderdak willen bieden is ook informatie te vinden op www.vluchtelingenwerknederland.nl waar voor wordt verwezen naar www.takecarebnb.org

De werkgroep welzijn en zorg van de dorpsraad blijft in nauw contact met de gemeente Eersel om te bezien welke bijdrage op enig moment welkom is (contactpersoon Arnold Romeijnders, arnoldromeijnders@outlook.com, 06-51052226).

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.