Hart van Steensel juli 2021

Hart van Steensel

De parochie Eersel heeft eind 2019 aangekondigd om het kerkgebouw van Steensel (als ook de kerkgebouwen van Duizel en Knegsel) aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Visieplan

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en contactgroep ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Steenselse coalitie

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Ook hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze plangebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Haalbaarheidsonderzoek

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de kwartiermaker van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de twee plangebieden: Herbestemming van het kerkgebouw en woningbouwontwikkeling op het huidige dorpsplein. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de volgende vier deelgebieden:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is er een definitief rapport opgesteld. In dit rapport zijn alle op- en aanmerkingen van de coalitie verwerkt. Uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat beide plangebieden haalbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is openbaar en via onderstaande link op de site van de gemeente op te vragen:

https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9f6b284d-2798-4655-a288-98ae290345ca?documentId=c2668d44-d185-423d-bd6a-7ee52e2c67dc.

Het document zal ook op de site van de Dorpsraad gepubliceerd worden.

Gemeenteraad

De volgende stap is dat het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Er dient budget voor het project te worden opgenomen in de voorjaarsnota en de raad dient akkoord te gaan met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

De afgelopen weken heeft de coalitie van Steensel diverse gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen over de haalbaarheid van dit plan. We hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat Steensel weer een echte dorpskern gaat krijgen en hoe dit plan naadloos aansluit op de visie om van Steensel weer één dorp te maken.

Op dinsdag 29 juni wordt het plan Hart van Steensel door de gemeenteraad inhoudelijk besproken. Op 6 juli 2021 neemt de raad het besluit over de voorjaarsnota waarin het budget voor het Hart van Steensel is opgenomen. Een week later wordt er een besluit genomen over de uitvoering van het plan.

We hopen en hebben er vertrouwen in dat de gemeenteraad twee keer een positief besluit neemt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.

Dorpsraad in de Pierenbode augustus 2021

Openbare dorpsraadvergadering

Noteer alvast maandagavond 4 oktober om 20.00 uur in uw agenda voor de openbare dorpsraadvergadering. Er is genoeg te bespreken. Vanzelfsprekend staan de projecten ‘Steensel weer één dorp’ en ‘Hart van Steensel’ dan op het programma. We geven ook een toelichting op het visieplan ‘welzijn en wonen’. Waarschijnlijk komt er eind van het jaar nog een tweede openbare dorpsraadvergadering. In deze tweede vergadering zullen de plannen met betrekking tot de herinrichting van het stroomgebied van de Run verder toegelicht worden. Mocht er nieuws zijn over mogelijke inbreidingsplannen dan zullen deze zeker op een van deze twee vergaderingen besproken worden.

Steensel weer één dorp

De werkzaamheden van fase 1 vorderen gestaag. De Frans van Nunenstraat is vrijwel gereed en de Joseph Schulteweg kan al bestraat worden. Na de vakantie volgt nog de Korte Kerkstraat. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is vrijwel gereed en zal tijdens de openbare dorpsvergadering toegelicht worden. Het is de bedoeling om in het najaar de tweede fase van het project te gaan aanbesteden, zodat begin 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.

U kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door u zelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Fietspad Riethovenseweg

Na meer dan 25 jaar komt er dan eindelijk een fietspad te liggen tussen Steensel en buurschap de Stevert. De beide buurtverenigingen zijn al geïnformeerd en ook de dorpsraad is bij het plan betrokken. De buurtverenigingen hebben enkele wijzigingen voorgesteld ten aanzien van het huidige ontwerp. In dit ontwerp is sprake van een breed tweezijdig fietspad aan de rechterkant van de weg (van Steensel naar de Stevert), waardoor er een heleboel bomen gekapt moeten worden en de unieke tunnel van bomen zal verdwijnen die het gebied net zo kenmerkt. Daarnaast is voorgesteld om verkeersremmende maatregelen te treffen voor het doorgaande autoverkeer. Er wordt erg hard gereden op de Stevert en de Riethovenseweg. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om het landbouwverkeer via het Stuivertje de A67 te laten oversteken. Momenteel kan het landbouwverkeer alleen maar via het viaduct tussen Steensel en Knegsel de snelweg oversteken. Vandaar dat er bovengemiddeld veel landbouwverkeer door deze straten rijdt. Bij het voeren van gespreken hierover met de gemeente trekken we samen op met de dorpsraad van Knegsel.

Herontwikkeling beekdal de Run

Waterschap De Dommel werkt, samen met gebiedspartners, aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een meanderende beek met meer stroming en afwisseling, waardoor de kwaliteit van het water verbetert. Daarbij ook een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Vanwege corona is het niet mogelijk geweest om dit ontwerp verder toe te lichten. Vandaar dat Waterschap de Dommel een videopresentatie heeft gemaakt over de plannen. Dit filmpje is terug te vinden op Youtube onder de titel: ‘Presentatie voorlopig ontwerp beekdal de Run, deelgebieden Stevert en Heers’. De digitale lezers van de Pierenbode kunnen op deze link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=1xrpINOb-PI .

Zwerfvuil verzamelen

Wij zien regelmatig mensen zwerfafval verzamelen en hebben daarom contact gezocht met de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen. Vandaar dat er vanaf 6 september in de Höllekes prikstokken, handschoenen, hesjes en zakken klaar liggen voor diegene onder ons die tijdens een wandeling of hond uitlaten zwerfvuil willen verzamelen. We zien nog steeds in ons mooie buitengebied allerlei zwerfvuil liggen. We hopen dat we met dit initiatief meerdere mensen kunnen overhalen om individueel of in groepsverband zwerfvuil te verzamelen. We hebben voor 10 personen materiaal liggen, en dus kun je met groepjes tot 10 personen aan de slag. De volle zakken kunnen ook bij de Höllekes worden ingeleverd en de gemeente zal die van tijd tot tijd komen ophalen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat ons buitengebied schoon blijft.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode juli 2021

Corona

Het einde lijkt nu toch echt in zicht te komen. De hoge vaccinatiegraad zorgt ervoor dat de cijfers van aantallen besmette personen en ziekenhuisopnames sterk aan het afnemen zijn. Ook het mooie weer levert een goede bijdrage. De eerste versoepelingen zijn al doorgevoerd en de komende weken zullen we veel meer onze vrijheid terug gaan krijgen.

Iedereen is volop bezig met plannen maken en vooruit aan het kijken. Vooral onze jongeren hebben weer meer bewegingsruimte nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Gelukkig kunnen ze weer fysiek naar school, zijn er vrijwel geen restricties meer om te sporten en vooral belangrijk dat ze elkaar weer kunnen ontmoeten.

Ondanks de restricties van het afgelopen anderhalf jaar, zijn er ook mooie dingen gebeurd in Steensel. Er zijn nieuwe activiteiten opgestart en we hebben meer naar elkaar om gekeken. Laten we als Steenselse bevolking de positieve zaken meenemen als we dadelijk weer meer mogen en het drukker gaan krijgen. Zo’n vervelende periode is dan toch ergens goed voor geweest.

Laten we vooral ook blijven denken aan de mensen die de afgelopen maanden zo hard voor onze samenleving hebben gewerkt. Mensen die in de gezondheidszorg vaak met gevaar voor hun eigen gezond altijd klaar gestaan hebben om ons te helpen. Leraren, politiemensen, buschauffeurs allemaal mensen met essentiële beroepen die er continue voor gezorgd hebben dat de samenleving heeft kunnen doordraaien ondanks de restricties. Laten we hen niet vergeten nu we weer meer met onze eigen besognes bezig zijn. Geef eens een keer een compliment aan je buren als die je de afgelopen maanden goed hebben geholpen. Stuur eens een kaartje naar onze huisartsen of medewerkers uit de gezondheidszorg om ze te bedanken dat zo ons zo goed door de crisis hebben geholpen. Bedank onze postbode of pakketbezorger eens, dat zij alle pakketjes die we massaal besteld hebben vakkundig hebben afgeleverd. Bedank vooral ook elkaar, dat we samen door deze crisis zijn gekomen. Alleen samen hebben we dit kunnen doorstaan en samen gaan we een mooie toekomst tegemoet.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode staat weer een nieuwsbrief over het project ‘Steensel weer één dorp’ met alle bijbehorende informatie. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) hangt nog steeds in het voorportaal van het kerkgebouw en op raam in de tuinkamer van de Höllekes.

Je kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Huttenbos

In de vorige Pierenbode hebben we geschreven dat er een waterput zou worden geslagen in het huttenbos. Dit is inmiddels ook gebeurd. Echter de kwaliteit van het grondwater is onvoldoende om te mogen gebruiken op een speelterrein. Vandaar dat er is besloten om geen waterpomp aan te sluiten.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp update juni 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering

De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bezig in het laatste stukje van de Frans van Nunenstraat. Daarna zijn de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt.

Een deel van de vrijkomende klinkers worden hergebruikt in de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat. Dit is in de ontwerpfase een gezamenlijke keuze geweest. Het hergebruiken van de  klinkers doen we in het kader van de duurzaamheid en ook omdat het gewoon mooie klinkers zijn. De nieuwe roodbruine klinkers in de Frans van Nunenstraat sluiten hier goed bij aan.

In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, blijft ongewijzigd.

Foto: Frans van Nunenstraat werk in uitvoering

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Uitwerking

Het ontwerp voor Fase 2 kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp. Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Tekening: impressie nieuwe inrichting Lange Reen

Groen
Het groen (nieuwe bomen en beplanting) is een belangrijk aspect in het plan. De bomen krijgen een ruime groeiplaats en ook de beplanting onder de bomen komt er netjes uit te zien. Net zoals in Fase 1 planten we hier een aantal verschillende soorten bomen (diversiteit). De bomen zijn geschikt voor deze woonstraten. De bestaande bomen op het brinkje bij de Luciatoren blijven staan.

Planning
De plannen willen we rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.

Dorpsraad in de Pierenbode juni 2021

Corona

Er lijkt eindelijk wat schot in de zaak te komen. De vaccinatiegraad stijgt en het aantal opnames in de ziekenhuizen lijkt nu echt te gaan zakken. De eerste versoepelingen zijn al doorgevoerd en de verwachting is dat dat de komende periode nog verder zal uitbreiden. Het is weer mogelijk om elkaar wat meer te ontmoeten op een terras en ook thuis mogen we weer meer bezoek ontvangen. In Steensel zijn er de afgelopen weken toch nog behoorlijk veel inwoners positief op corona getest. Voorzichtigheid is dus nog steeds het devies. Volg goed de basisregels op zoals 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen wassen en thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Alleen samen krijgen we corona er onder en krijgen we onze vrijheid weer terug. Hou vol en let een beetje op elkaar.

Steensel weer één dorp

Fase 1 van ‘Steensel weer één dorp’ is steeds beter zichtbaar in het straatbeeld. Een groot gedeelte van de Frans van Nunenstraat is al opnieuwbestraat en op het Heuveleind is de riolering reeds vervangen. Ook daar zal snel de nieuwe bestrating zichtbaar zijn. De komende weken zal de rest van de Frans van Nunenstraat gerealiseerd worden, waarna in de zomer de Joseph Schulteweg en de Korte Kerkstraat aan de beurt zullen komen. Het dorp krijgt een krachtige impuls met deze ontwikkelingen en de reacties op het nieuwe straatbeeld zijn erg positief.

Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is niet alleen digitaal te zien. Het ontwerp hangt op het raam in de tuinkamer van de Höllekes, zodat deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook hangt het ontwerp in het halletje van het kerkgebouw. De kerk is dagelijks geopend. Mocht u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen, opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan dat altijd via het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. Wij zorgen er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project terecht komt.

Je kunt de nieuwsbrief over dit project ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Huttenbos

Het huttenbos aan het Kerkdijkje krijgt steeds meer vorm. Vorig jaar zijn een aantal bomen gekapt om meer ruimte te creëren en zijn er een groot aantal vogelkastjes opgehangen. De afgelopen periode is er eveneens hard gewerkt om het bos aantrekkelijk te maken om er te gaan spelen. Er is een picknickbank geplaatst in het midden van het bos en er zijn al enkele hutten aangebracht. Het is de bedoeling om ook nog een waterpomp aan te sluiten, zoals dat ook is gerealiseerd in het speeltuintje in Steensel-Noord. Bij de ingang van het bos is inmiddels een toegangsbord geplaatst. Neem dus gerust eens een kijkje tijdens uw dagelijks wandeling en maak eens een ommetje via het Kerkdijkje.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode mei 2021

Corona

We snakken met zijn allen naar meer bewegingsvrijheid. Het vaccinatieprogramma is opgestart, maar loopt nog niet zo voospoedig als gehoopt. Er zit niet anders op dan geduld te bewaren en ons goed aan de basisregels te houden: 1,5 meter afstand bewaren, goed de handen wassen en bij klachten thuis te blijven. Alleen als we daar aan vasthouden en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen we uit deze crisis komen. We moeten nog even volhouden.

Gelukkig hebben we in Steensel voldoende afleiding. Vele inwoners zijn dagelijks bezig om de Steenselse kei te zoeken of de bijbehorende cryptische omschrijving op te lossen. Tijdens Koningsdag zal er een speciale editie georganiseerd worden voor de schoolgaande kinderen in Steensel. Een mooi initiatief waarmee op een gezonde wijze (veel wandelen en buiten zijn) de saamhorigheid binnen ons dorp versterkt wordt. Ook de herdenking van 4 mei en de viering van onze bevrijding op 5 mei zal weer op een alternatieve wijze plaatsvinden. Het is belangrijk om hier jaarlijks bij stil te staan. We willen dan ook iedereen vragen om aan deze herdenking deel te nemen en een kaarsje te branden, de vlag uit te steken of een bloemetje bij het bevrijdingsmonument te komen leggen. Meer informatie over deze alternatieve herdenking staat in deze Pierenbode.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode wordt wederom de laatste nieuwsbrief van de gemeente Eersel gepubliceerd. Het ontwerp van fase 2 (Steensel-Noord) is niet alleen digitaal te zien. We hebben het ontwerp opgehangen in de tuinkamer van de Höllekes, zodat deze vanaf het dorpsplein is te zien. Ook hangt het ontwerp in het halletje van het kerkgebouw. De kerk is dagelijks geopend. Mocht u naar aanleiding van dit ontwerp nog vragen, opmerkingen hebben of een reactie willen geven, dan kan dat altijd via het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadsteensel@outlook.com. Wij zorgen er dan voor dat het bij de betreffende betrokkenen van het project terecht komt. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

Woningbouw senioren

De afgelopen weken is er door Belangenvereniging senioren Steensel (KBO Steensel) met ondersteuning van KBO Brabant een onderzoek uitgezet bij haar leden. Deze leden hebben een vragenlijst ontvangen om zo hun mening en wensen rondom het thema ‘Langer thuis wonen’ kenbaar te maken. De vragenlijst is samengesteld in samenwerking met Dorpsraad Steensel en de werkgroep rondom welzijn in Steensel. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de woonwensen van Steenselse Senioren. Nadat de woonwensen duidelijk zijn zullen ze worden gebruikt bij het opstellen van de woon-zorgvisie door de dorpsraad van Steensel. Deze visie zal vervolgens ingebracht worden bij de woonvisie van de gemeente Eersel met als doel het realiseren van de juiste seniorenwoningen in ons dorp. Uw mening is dus heel belangrijk!

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over de vervolgstappen en het onderwerp welzijn. Bent u 65 jaar of ouder (KBO-lid of niet) en wilt u hieraan deelnemen? U kunt dan een e-mail sturen naar Judith Leijssen, stagiaire bij KBO Brabant (jleijssen@kbo-brabant.nl). U zult van haar een uitnodiging ontvangen om hier over te praten. Als u liever alleen een e-mail stuurt met uw woonwensen of uw kijk op het huidige woningaanbod in Steensel is dit natuurlijk ook van harte welkom.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad in de Pierenbode april 2021

Corona

Inmiddels zijn de eerste inwoners van Steensel gevaccineerd. De oudste inwoners hebben deze vaccinatie ontvangen op de locaties van de GGD. In de Höllekes heeft is ook al een grote groep inwoners gevaccineerd door onze huisartsen. Het licht aan het eind van de tunnel lijkt in zicht, maar we moeten nog een tijd volhouden totdat vrijwel iedereen gevaccineerd is. Ook het gebruik van sneltesten zou ons weer wat meer vrijheid moeten kunnen brengen. Helaas zitten we voorlopig nog vast aan de avondklok en flinke beperkingen.

De vieringen van Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn dit jaar door de veiligheidsregio’s afgelast. In 2021 zou de Dodenherdenking van de gemeente Eersel wederom in Steensel plaats vinden, maar deze kan dus niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. Nadere informatie over een alternatieve wijze van herdenken volgt nog.

Gelukkig kunnen we in april met zijn allen op zoek gaan naar de STEENselse Kei. De Stinselse kwis heeft hiermee weer een mooie activiteit opgezet. Iedere keer staat er wel een vereniging of stichting op om ons door deze moeilijke periode heen te loodsen. Mooi om te zien wat we allemaal al voor elkaar hebben gekregen. Blijf nog volhouden en blijf gezond. Betere tijden zijn in aantocht.

Steensel weer één dorp

In deze Pierenbode wordt de nieuwsbrief van de gemeente Eersel gepubliceerd. Je kunt deze nieuwsbrief al eerder ontvangen door jezelf te abonneren. Aanmelden kan op de site van de gemeente: www.eersel.nl/steenselweereendorp.

AED’s

De Dorpsraad heeft jaren het beheer gehad over drie AED-apparaten in Steensel. Inmiddels is dit beheer overgedragen aan de EHBO in Eersel. De AED’s zijn inmiddels allemaal vervangen, evenals de ombouwkast. De AED’s hangen op de volgende locaties:

 • Gemeenschapshuis De Höllekes, bij de ingang
 • Tennisvereniging Steensel, tegenover baan 2 bij de ingang naar kleedlokaal
 • Familie v.d. Boomen in de Lange Reen, aan de zijkant naast de garage.

Voetbalvereniging Steensel heeft ook een AED, maar die is in eigen beheer. Op de website www.hartslagnu.nl vindt u meer informatie over de AED’s en hoe u burgerhulpverlener kunt worden.

Motorcross

Er zijn bij ons en bij de gemeente Eersel diverse klachten binnen gekomen over het crossen van motoren en quads in de bossen. Door de afsluiting van de doorgaande weg naar Veldhoven is het bosgebied tussen Steensel en Veldhoven een gewild crossterrein geworden. Zoals gemeld in een vorige Pierenbode wordt deze overlast breed aangepakt door meerdere gemeenten, de provincie, politie en worden er meer handhavers (BOA’s) ingezet. Het is echter erg moeilijk om in zo’n groot gebied in de Kempen adequaat te handhaven. De gemeente en politie zijn volop bezig om de capaciteit te vergroten en de overlast te beperken. Er zijn al enkele notoire overtreders aangepakt. Hierbij is gebleken dat ze zelfs vanuit België hier komen crossen.

Website

Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website: www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van de leden van de Dorpsraad.

Steensel weer 1 dorp april 2021

Fase 1 (Steensel Zuid, omgeving Frans van Nunenstraat)

Uitvoering
De aannemer FPH Ploegmakers is met zijn rioleringswerkzaamheden bij Fase 3 (Heuveleind) aanbeland. Inmiddels is het eerste deel van de Frans van Nunenstraat weer voorzien van nieuwe bestrating.
In het najaar (vanaf oktober) gaat de aannemer de bomen en struiken planten in de wijk. Voor vragen over de uitvoering kunt u nog steeds terecht op het inloopspreekuur van 08.30 tot 10.00 uur op dinsdagochtend in de bouwkeet. De fasering en planning, zoals vermeld in de nieuwsbrief van maart 2021, is ongewijzigd.

Foto: aanleg riolering Frans van Nunenstraat

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Het ontwerp
Alle bewoners in Fase 2 hebben een brief ontvangen met een link naar een website waarop het ontwerp van Steensel Noord te zien is. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep en Ducot Engineeringsbureau. Reacties van bewoners op het ontwerp zijn beoordeeld en voor zover mogelijk verwerkt.
Het ontwerp sluit goed aan bij Fase 1. Dorpsraad Steensel is enthousiast over het ontwerp en ook het College van B&W heeft ingestemd met het plan. Het ontwerp kunt u bekijken via www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.

Tekening: ontwerp Fase 2

Uitwerking ontwerp
Het ontwerp gaan we verder uitwerken in technische tekeningen. In deze tekeningen gaan we  bijvoorbeeld het nieuwe riool opnemen. Net als in Fase 1 gaan we het oude riool vervangen voor een nieuw riool en leggen we meteen een infiltratieriool aan. Hierin gaan we het regenwater opvangen zodat het in de bodem kan infiltreren. De regenpijpen aan de voorkant van de woningen gaan we aansluiten op dit infiltratieriool. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater helpt om verdroging tegen te gaan.

Planning
Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.


Hart van Steensel maart 2021

In 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel ingestemd met de renovatie van de infrastructuur van de dorpskern in Steensel. Het doel is om van Steensel weer één dorp te maken. De eerste fase van dit project ‘Steensel weer één dorp’ wordt momenteel uitgevoerd en de tweede fase van het project bevindt zich in de ontwerpfase (zie de nieuwsbrief hierover eveneens in deze Pierenbode).

Bij de herinrichting van de straten is het uitgangspunt dat de tweedeling die nu veroorzaakt wordt door de Eindhovenseweg zoveel mogelijk wordt opgeheven. De herontwikkeling van het centrum van Steensel biedt volop mogelijkheden om al bestaande initiatieven in deze plannen op te nemen. Eén van die initiatieven die genoemd worden, is de herbestemming van het kerkgebouw in Steensel.

De parochie Eersel heeft aangekondigd dit kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken. Stichting Dorpsraad Steensel heeft in haar visieplan uit 2019 de wens uitgesproken om de kerk een herbestemming te geven met behoud van een openbare functie. In dit plan is aangegeven dat het huidige gemeenschapshuis De Höllekes eventueel naar de kerk zou kunnen verhuizen. Het kerkgebouw kan dan gebruikt worden als een gemeenschapshuis (inclusief devotieruimte) voor de Steenselse gemeenschap. Op de locatie van het huidige gemeenschapshuis en dorpsplein komt dan wellicht ruimte vrij voor woningbouwontwikkeling.

Om deze visie kracht bij te zetten is een coalitie ‘Hart van Steensel’ gevormd. Hierin zijn naast Stichting Dorpsraad Steensel ook Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes en werkgroep  ‘Rondom de toren’ (namens de vrijwilligers van de St. Luciakerk) vertegenwoordigd. Om de mogelijkheden te verkennen van de transformatie van het kerkgebouw en herontwikkeling van het dorpsplein is namens de gemeente een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker voert de gesprekken met de coalitie ‘Hart van Steensel’ en andere partijen zoals de gemeente en het parochiebestuur.

Vanuit de coalitie ‘Hart van Steensel’ wordt meegedacht over toekomstige functionaliteit van deze plangebieden. Hiervoor zijn twee werkgroepen opgericht: ‘Hart van Steensel’ en ‘Welzijn en Wonen’. In deze werkgroepen zitten betrokken inwoners uit Steensel aangevuld met experts en beleidsmedewerkers van de gemeente. De werkgroepen hebben onder andere een SWOT-analyse (sterkte-zwakte analyse) uitgevoerd onder begeleiding van de kwartiermaker. Daarnaast hebben ze aangegeven wat de eisen en wensen zijn die gesteld worden aan de nieuwe functionaliteit van deze gebieden. 

Door de werkgroep ‘Welzijn en Wonen’ is gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor de herontwikkeling van het dorpsplein. In de werkgroep ‘Hart van Steensel’ is onderzocht hoe de inrichting van het huidige kerkgebouw en de omgeving ingedeeld kunnen worden en onder welke voorwaarden het gemeenschapshuis kan verhuizen naar de kerk.

Op basis van de uitkomsten van deze twee werkgroepen heeft de gemeente inmiddels bij de gemeenteraad aanvullend krediet aangevraagd om daadwerkelijk een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar:

 • Functionele haalbaarheid

Kunnen alle gewenste activiteiten (bijvoorbeeld van het gemeenschapshuis) uitgevoerd worden?

 • Financiële haalbaarheid

Zijn de plannen betaalbaar en hoe dienen ze gefinancierd te worden?

 • Ruimtelijke haalbaarheid

Hoe verhouden de plannen zich tot het huidige bestemmingsplan van deze gebieden?

 • Maatschappelijk haalbaarheid

Hoe is het draagvlak binnen de Steenselse bevolking?

De komende weken gaat de kwartiermaker dit haalbaarheidsonderzoek nog voortzetten en een rapport opstellen met zijn bevindingen. Ondertussen vinden er nog diverse gesprekken plaats tussen de Steenselse coalitie, de gemeente en het parochiebestuur. Dit gebeurt op een goede en constructieve wijze. Het is een complex proces en er dienen nog veel beslissingen genomen te worden. Echter alle partijen spreken hun positieve intentie uit om dit haalbaarheidsonderzoek zeer serieus te nemen en tot een mooie invulling van beide deelgebieden te komen. Het doel om van Steensel weer één dorp te maken, wordt door alle betrokken partijen volmondig onderstreept.

Mocht uit het haalbaarheidsonderzoek blijken dat de plannen realiseerbaar zijn, dan zal er een project opgestart worden. Tijdens deze projectfase zullen de belanghebbenden (zoals verenigingen) en omwonenden bij dit traject betrokken worden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar dorpsraadsteensel@outlook.com. Uw bericht zal doorgestuurd worden naar de betrokkenen binnen de coalitie, kwartiermaker en/of werkgroepen. Goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Namens de coalitie van het Hart van Steensel:

Stichting Gemeenschapshuis De Höllekes

Stichting Dorpsraad Steensel

Werkgroep Rondom de Toren.

Steensel weer 1 dorp update maart 2021

1e schop in de grond

Op donderdag 14 januari zijn we symbolisch gestart met de werkzaamheden door een  “1e schop in de grond” met wethouder Steven Kraaijeveld en Marc Keeris en Hein van Hout van Dorpsraad Steensel. Vanwege corona hebben we dit helaas niet grootser kunnen vieren.

Uitvoering en Fasering

Van de aannemer FPH Ploegmakers heeft u een brief ontvangen met informatie over de uitvoering en contactgegevens van de uitvoerder Joey van den Berk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder. Ook is er voor de inwoners een inloopmogelijkheid in de keet van de aannemer. Het inloopmoment is elke dinsdag van 8.30-10.00 uur.
De werkzaamheden van de aannemer zijn begonnen op het kruispunt Frans van Nunenstraat en de Joseph Schulteweg. Vanuit dit punt werken we richting de Korte Kerkstraat. De fasering van het werk ziet er als volgt uit:

Kabels en leidingen

Tegelijkertijd worden ook de noodzakelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen verricht door de firma Hurkmans. Sommige kabels of leidingen worden vervangen of verlegd. Als deze werkzaamheden gevolgen voor u heeft dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)

Klankbordgroep

Inmiddels hebben we van de bewoners van Fase 2 veel reacties ontvangen via de uitgezette enquête in december 2020. Adviesbureau Ducot gaat de informatie interpreteren en bundelen. Een aantal inwoners hebben zich opgegeven voor de klankbordgroep. Op 12 januari is de 1e sessie gehouden met de klankbordgroep. De eerste schetsen staan inmiddels op papier en deze bespreken we samen tijdens de 2e sessie op 8 februari.

Voorlopig ontwerp

Voor een deel nemen we de gemaakte keuzes in Fase 1 over in Fase 2. De kern van Steensel moet immers één uitstraling gaan krijgen. Samen met de klankbordgroep gaan we een voorlopig ontwerp maken. Zodra we een voorlopig ontwerp hebben, delen we deze met de inwoners.
Als het mogelijk is houden we in het voorjaar van 2021 alsnog een inloopavond. Als dit door corona niet mogelijk is, blijven we digitaal samenwerken.

Planning

Samen met de bewoners en klankbordgroep willen we de plannen rond de zomer van 2021 definitief gereed hebben. In het najaar kunnen we dan gaan aanbesteden, zodat in het voorjaar van 2022 de eerste schop de grond in kan.